СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Корпоративни и административни сгради > ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА БАНКА ДСК ЕАД

КОРПОРАТИВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА БАНКА ДСК ЕАД

ИНВЕСТИТОР:

Банка ДСК ЕАД

КОНСТРУКТОР:

инж. Занко Димитров

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Прима Билд ЕООД

АРХИТЕКТ:

ЕТ Интарх, арх. Здравка Щилянова

АДРЕС:

ул. Московска №19, София
ИНФОРМАЦИЯ

О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А

ОБЕКТ:ЦУ на БАНКА  ДСК  ЕАД: УЛ. „МОСКОВСКА” № 19, УПИ .-11, КВ. 506-А,ЗОНА А-СЕВЕР, М. ЦЕНТЪРА, ГР. СОФИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БАНКА  ДСК  ЕАД

І. ОБЩА ЧАСТ І. 1. ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

                Сградата на ул. „Московска” № 19 е проектирана през 1914г. от арх. Фингов – утвърден и известен в архитектурните среди с множеството си проекти на обществени публични  и частни жилищни сгради в София и е един от върховите му обекти.

                Проектът е изменен в процеса на строителството както по отношение на плановото решение, така и по отношение на функционалното й зониране: по проект само приземието и част от сутерена са били предвидени за банка, а етажите – за жилища; изпълнена е банкова офис-сграда. През годините са правени ремонти и преустройства в интериора и по покрива, като в основните функционални помещения –банков салон, вход, „бел етаж” и стълбищни клетки са запазени в значителна степен оригиналните оформления на интериорите.

                Сградата притежава статут на архитектурно-художествен паметник на културата с категория “местно значение” ( ДВ бр. 40 / 1978г. и писмо на НИПК № 2637 / 07.06.1988г. ). Същата е елемент от груповия паметник на културата “Зона на исторически развилия се обществен градски център ( А-1) – ІІ част “Административен и културен обществен център – група 4” (  декл. писмо № 4469 / 22.08.1986г. ) София.

Предвид високата архитектурно-художествена стойност на културната ценност, тя следваше да се запази със средствата на консервацията и реставрацията  с адаптация за съвременни нужди, без да се изменят обемно-пространствените й параметри и художествените елементи.

Проектът е дело на унгарски екип АРТФРОНТ- арх. Кристоф Гьобьолиос и български екип- ЕТ ИНТАРХ с водещ проектант арх. Здравка Щилянова. Преустройството и консервационните дейности започнаха през 2010 г. и завършиха през 2012г., с Разрешение за ползване № CT-05-383 от 05 Април  2012. Главен изпълнител ПРИМА БИЛД ЕООД, подизпълнители по интериорите:. Мебелор ООД , Делфос ООД , Актива бизнес Интириърс.

І. 3. ХАРАКТЕРИСТИКА И СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА.

                Сградата е изградена в непосредствена близост до бившия царски дворец на кн. Фердинанд,- сега Национална Художествена Галерия в тази част на София, която се застроява и благоустроява още от първите години след Освобождението с представителни, предимно обществени сгради, сред които тя е една от доминиращите. С богатото си архитектурно-художествено оформление на двете улични фасади и изявен с купол ъгъл, е един от акцентите по ул. „Московска”.

                Постройката има трапецовидна  планова схема, наложена от формата на парцела и използвана умело, за да се създаде просторен салон за посетителите в партерния етаж и приемна-чакалня на следващия-„бел етаж”.

                Банката има внушителен обем с представителни и към двете улици пищни, сецесионови фасади и подчертан от мощен купол югоизточен ъгъл.

ІІ. 1. ИНТЕРИОР

                Като цяло интериорът е значително променен в почти цял век на експлоатация, но някои основни елементи са съхранени и могат да се определят като автентични: плановата схема, стълбищните клетки, художествено-декоративното оформление на някои пространства, отделни архитектурни детайли ( врати, прозорци) и др. Всички елементи  в интериора с архитектурно художествена стойност, са запазени, консервирани и реставрирани, без засягане на конструкцията и без отражения по фасадите (прозоречната дограма запазва профилите и членението си). В новото решение на интериора е запазено стиловото единство в оформлението и цялостната стилова характеристика на сградата. Използвани са: мраморни облицовки за стени, колони и настилки, дървени ламперии по стени, копие на оригиналните, мултиплициране на оригинални дървени врати от партера и по горните етажи, окачени тавани от гипсокартон, при запазване на гипсови корнизи и капители. При оформлението зоната за частно банкиране на партера и ВИП - зона на 4-ти етаж, са изпълнени стъклени преградни стени, ламинирани с декоративна мрежа – плат, а на първи етаж, където са директорските кабинети, стените са тапицирани с плат, опънат върху дървени рамки. Санитарните помещения са изпълнени луксозно – с фаянс. Останалите нива са с тапети по стените- и пердета – Сити Дизайн Дивелопмънт и АТГ ООД , тапицерии от плат- доставка от Осборн Литъл,  подове от мрамор – доставчик Пападопулос ООД или паркет и окачени гипсови тавани.

                 ІІ. 1.2. ПАРТЕР

1.ВХОДНО ФОАЙЕ – Автентични са диференциалните стъпала и подовата настилка, както и двете странични врати, за които се предполага, че са  точни копия на оригиналните.

               2.БАНКОВ САЛОН – притежава висока стстепен на автентичност на пространството и плановата схема (видно от оригиналния проект на арх. Фингов), касетирания таван, декоративното оформление на капителите на колоните, гипсовите корнизи, дървените врати ( предполагаемо те са точно копие на оригиналните).

                ДОПУСТИМА НАМЕСА включваше:

 • да се съхрани пространственото оформление, касетираният таван с декорациите, размерите на колоните, архитектурното оформление, вида на материала и цвета на вратите, да се възстанови ( или интерпретира) оригиналната подова настилка по податки от запазени фрагменти.
 • да се предложи ново декоративно оформление, което максимално да интерпретира художествената  характеристика на архитектурния стил.
 • обособяване на сепарирани пространства за конфиденциални контакти с леки, подвижни прегради с височина, която да не препятства на цялостното визуално възприемане на пространството.

4.ГЛАВНО СТЪЛБИЩЕ – притежава висока степен на автентичност. Съхранени са в оригинал всички архитектурни детайли и декорации: стъпала от бял мрамор ( мраморизирал варовик), декоративни фигурални подови мозайки по площадките, сецесионов метален парапет с дървена ръкохватка. Изпълнена е късна облицовка по цокъла.

ДОПУСТИМА НАМЕСА включваше:

 • задължително да се ЗАПАЗЯТ, РЕСТАВРИРАТ И КОНСЕРВИРАТ СТЪПАЛАТА, КАТО СЕ ВЪЗСТАНОВИ ПЪРВОНАЧАЛНОТО НАГРАПЯВАНЕ ( ЧАСТИЧНО ЗАПАЗЕНО В КРАИЩАТА НА СТЪПАЛАТА)
 • ДА СЕ ЗАПАЗЯТ,  РЕСТАВРИРАТ И КОНСЕРВИРАТ МОЗАЙКИТЕ НА МЕЖДИННИТЕ ПЛОЩАДКИ
 • ИЗПЪЛНИ СЕ ЦЯЛОСТНА РЕСТАВРАЦИЯ НА ПАРАПЕТА
 • ДА СЕ ОТСТРАНИ КЪСНАТА ОБЛИЦОВКА ПО ЦОКЪЛ И ЗАМЕНИ С НОВО, ХАРМОНИЧНО НА СТИЛА ОФОРМЛЕНИЕ.

                               ІІ. 1.3. ПЪРВИ ЕТАЖ

1. КОРИДОР-ФОАЙЕ –значима степен на автентичност. Съхранена е плановата схема и пространственото оформление на интериора: касетиран таван с гипсови профили,  таблени, декорирани врати (двукрили и еднокрили). Подменена е подовата настилка от мрамор и облицовката по стените на височина на цокъл ( 1.60 м). Монтирани са нови осветителни тела.

                ДОПУСТИМА НАМЕСА:

 • ЗАПАЗИ ПРОСТРАНСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ С КАСЕТИРАНИЯ ТАВАН (С КОРНИЗИТЕ) И АРХИТЕКТУРНОТО ОФОРМЛЕНИЕ, ВИДА НА МАТЕРИАЛА И ЦВЕТА НА ВРАТИТЕ.
 • ПОДМЯНА НА ПОДОВАТА НАСТИЛКА С НОВА, ХАРМОНИЧНА НА СТИЛОВАТА ХАРАКТЕРИСТИКА
 • ПОДМЯНА ОБЛИЦОВКАТА ПО СТЕНИТЕ
 • ПОДМЕНЯТ ОСВЕТИТЕЛНИТЕ ТЕЛА С НОВИ, ХАРМОНИЧНИ НА СТИЛОВАТА ХАРАКТЕРИСТИКА.

2. ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА И МАЛКА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА – висока степен на автентичност. Запазени са пространствените решения, декоративното оформление на стените и таваните и подовите настилки.                ДОПУСТИМА НАМЕСА:

 • запази пространственото РЕШЕНИЕ И ДЕКОРАТИВНОТО оформление НА СТЕНИТЕ , ТАВАНИТЕ И ПОДА ( МАТЕРИАЛ И ДИЗАЙН)
 • ПОДМЯНА НА ЛАМПЕРИЯТА ПРИ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ
 • ПОДМЯНА НА ДОГРАМАТА С НОВА ПО ОБРАЗЕЦ ( ЧЛЕНЕНИЕ И ВИД НА ПРОФИЛИТЕ)

ІІ.1.4. ВТОРИ ЕТАЖ

1. КОРИДОР – ФОАЙЕ –– ниска степен на автентичност, не е запазено архитектурното и декоративно офомление . Изпълнен е окачен таван и нови настилки и облицовки по стените.

ПРЕДПИСАНИЯ И ДОПУСТИМА НАМЕСА:

 • ДОПУСКА СЕ СЪВРЕМЕННА НАМЕСА В ИНТЕРИОРА БЕЗ ЗАСЯГАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА.
 • ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПО ВЪЗМОЖНОСТ ПРИ НОВОТО РЕШЕНИЕ ЗАПАЗВАНЕ НА СТИЛОВОТО ЕДИНСТВО СЪС СТЪЛБИЩНОТО ОФОРМЛЕНИЕ И ЦЯЛОСТНАТА СТИЛОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СГРАДАТА.

3. СЛУЖЕБНИ ПОМЕЩЕНИЯ – офиси с ниска степен на автентичност ; тези помещения са ремонтирани и пригаждани многократно във времето, като материалите и повечето елементи и детайли  са заменени със съвременни такива.

                ДОПУСТИМА НАМЕСА:

 • ДОПУСКА СЕ СЪВРЕМЕННА НАМЕСА В ИНТЕРИОРА, БЕЗ ЗАСЯГАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА И БЕЗ ОТРАЖЕНИЯ ПО ФАСАДИТЕ ( ПРОЗОРЕЧНАТА ДОГРАМА ДА ЗАПАЗИ ПРОФИЛИТЕ И ЧЛЕНЕНИЕТО)

                ІІ. ТРЕТИ (АТИЧЕН) ЕТАЖ

1. КОРИДОР – ФОАЙЕ – ниска степен на автентичност, не е запазено архитектурното и декоративно офомление . Изпълнен е окачен таван и нови настилки и облицовки по стените.

                ДОПУСТИМА НАМЕСА:

 • СЪВРЕМЕННА НАМЕСА В ИНТЕРИОРА БЕЗ ЗАСЯГАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА.
 • ПРИ НОВОТО РЕШЕНИЕ ЗАПАЗВАНЕ НА СТИЛОВОТО ЕДИНСТВО СЪС СТЪЛБИЩНОТО ОФОРМЛЕНИЕ И ЦЯЛОСТНАТА СТИЛОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СГРАДАТА.

3. СЛУЖЕБНИ ПОМЕЩЕНИЯ – ниска степен на автентичност ; тези помещения са ремонтирани и пригаждани многократно във времето, като материалите и повечето елементи и детайли  са заменени със съвременни такива.

           ДОПУСТИМА НАМЕСА:

 • СЪВРЕМЕННА НАМЕСА В ИНТЕРИОРА, БЕЗ ЗАСЯГАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА И БЕЗ ОТРАЖЕНИЯ ПО ФАСАДИТЕ ( ПРОЗОРЕЧНАТА ДОГРАМА ДА ЗАПАЗИ ПРОФИЛИТЕ И ЧЛЕНЕНИЕТО)

                ІІ. ТАВАНСКИ ЕТАЖ

1. КОРИДОР – ФОАЙЕ – ниска степен на автентичност, не е запазено архитектурното и декоративно офомление . Изпълнен е окачен таван и нови настилки и облицовки по стените. Запазен е цирлихт-значително променен като материали ( модерни МДФ облицовки, еднораменна стълба към подкуполното пространство, зала за срещи с ВИП гости)

        ДОПУСТИМА НАМЕСА:

 • СЪВРЕМЕННА НАМЕСА В ИНТЕРИОРА БЕЗ ЗАСЯГАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА.
 • НОВОТО РЕШЕНИЕ ЗАПАЗВАНЕ НА СТИЛОВОТО ЕДИНСТВО СЪС СТЪЛБИЩНОТО ОФОРМЛЕНИЕ И ЦЯЛОСТНАТА СТИЛОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СГРАДАТА.

ІІ.2. ФАСАДИ

Фасадите са съхранени в максимална степен по отношение на архитектурно-художественото оформление, материалите и детайлите на декорациите.

 •  ІІ.2.1. КУПОЛ – не е автентичен. Изпълнен е по време на ремонтните работи по покрива през 1988г. по образец на оригинала ( видимо от проекта на арх. Фингов), като са спазени обемно-пространствените параметри, вида на материала.
 • РЕКОНСТРУИРАНЕ СЪС ЗАПАЗВАНЕ НА ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ ПАРАМЕТРИ И ДЕТАЙЛИТЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ НА ЛЮНЕТИТЕ

             ІІ.2.2. ПОКРИВНО ПОКРИТИЕ – при стартиране на ремонта не е автентично.

ДОПУСТИМА НАМЕСА включваше:

 • РЕКОНСТРУИРАНЕ с МЕДНИ ШИНДЛИ И ПОКРИВНИ КАПАНДУРИ ВЕЛУКС, СЪС ЗАПАЗВАНЕ НАКЛОНА НА ПОКРИВА И ВИДА НА ПОКРИВНИЯ МАТЕРИАЛ
 • МИНИМАЛНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТАВАНСКИЯТ НАДЗИД  И БИЛОТО ( ДО 0.60М.) ПОД НАКЛОН, НЕДОПУСКАЩ ВИЗУАЛНОТО  МУ ВЪЗПРИЕМАНЕ ОТ УЛИЦИТЕ.

ІІ.2.5. Архитектурни ПЛАСТИКА ОТ ГИПС И елементи от варовик и декоративна пластика от варовик – автентични.

               ІІ.2.7. ПРОЗОРЕЧНА ДОГРАМА

 • подмяна със запазване на членението и вида и размерите на профилите

ІІ.2.8. входна врата –

 • подмени с нова, по типологичен образец, посочен от проектанта, комбинирана с отваряема декоративна решетка по образец на оригиналните решетки от прозоречните витрини.

ІІ.2.11. ЦОКЪЛ ОТ ГРАНИТ – автентичен     

 • РЕСТАВРАЦИЯ И ПОЧИСТВАНЕ ПО УКАЗАНИЯ НА ТЕХНОЛОГ-РЕСТАВРАТОР

ІІ.2.12. ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ ПО ПРОЗОРЦИ – автентични

 • РЕСТАВРАЦИЯ И ПОЧИСТВАНЕ ПО УКАЗАНИЯ НА ТЕХНОЛОГ-РЕСТАВРАТОР

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: