СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СГРАДИ С ЕЛЕМЕНТИ НА ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА

ДЕТСКИ ЕКОСТАЦИОНАР "БЕЛИ БРЕЗИ"

ИНВЕСТИТОР:

Дирекция природен парк Витоша

КОНСТРУКТОР:

инж.Виолета Николова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Афордабъл Модулар Констръкшън ООД

АРХИТЕКТ:

арх.Георги Георгиев и арх. Илиана Игнатиева

АДРЕС:

Природен парк Витоша, София
ИНФОРМАЦИЯ

Детският екостационар „Бели брези” в Природен парк „Витоша” е изграден през 2013 г. по Проект № BG0042 „Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България”, осъществен от Дирекция на Природен парк Витоша в партньорство с Norwegian Crafts Development - Норвегия  по приоритетна област № 4: „Опазване на европейското културно наследство”. Проектът е финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и държавния бюджет на Република България.

Сградата съчетава функциите на информационен, образователен и изложбен център, осигуряваща закрити експозиционни площи с възможност за провеждане на учебни беседи на деца и ученици по отношение на биологичното разнообразие в района на Природния парк, етнографската специфичност и др.

По своята същност проектът е пилотен и си поставени следните основни цели:

 • самата сграда да представлява експозиция с демонстрация на различни екологични строителни методи, в т.ч. и традиционни за района на Витоша отпреди 150-200 години;
 • използване на естествени местни строителни материали и нискотехнологичен труд;
 • възраждане на стари и въвеждане на нови екологични строителни техники;

В процеса на проектиране и строителство бяха проучени и приложени различни стари строителни техники: каменна зидария, паянтови дървени конструкции, блоков градеж от необработени дървени трупи, стени от непечени тухли (кирпич) adobe, стени от плет wattle-and-daub, стени от коб cob, дървен гредоред с глинен пълнеж, покрив от дървени шиндли, глинени мазилки и др. Използвани са естествени строителни материали: камък, дърво, непечена глина earth и слама. Експериментирани са строителни конструкции от дървени трупи с малък диаметър, т.н. “ритловици”, които се добиват при санитарното прочистване на гората.

Изтъкнати са някои от основните предимства на непечената глина като строителен материал:

 • Естествено поддържане на оптимална относителната влажност в помещенията в диапазона от 40 % до 70 %. Непечената глина е способна да поглъща и изпуска въздушната влага по-бързо и в по-голяма степен от всеки друг материал (например 30 пъти по-вече от печените тухли).
 • Съхраняване на топлината поради голямата топлинна инерция на стените.
 • Икономия на енергия и намаляване замърсяването на околната среда. Строителството с непечена глина консумира приблизително 1-2 % от енергията, необходима за производството и транспорта на печени тухли или стоманобетон.
 • Непечената глина се рециклира многократно без вредни емисии и с минимален разход на енергия.
 • Икономисват се транспортни разходи.
 • Материал, подходящ за самостроителство. Обикновено методите  за строителство с непечена глина са нискотехнологични и могат да се изпълняват от непрофесионалисти .
 • Непечената глина съхранява дървените елементи, които се намират в контакт с нея. Това е следствие от ниската влажност от 0,4 % до 6 % и високата капилярност на материала.
 • Защитава от високочестотни електромагнитни излъчвания

Използват се стари системи за отопление, като зидана печка (джамал) и въздушно подово отопление (хипокауст).

В процеса на проучване и проектиране се извърши пренос на познания и обмяна на опит в областта на традиционните строителни техники използвани в България и Норвегия.

В съчетание с Музея на мечката, с Музеите на водното конче и совите, разположени в непосредствена близост, и с неотдавна завършената информационна алея в местността Игликина поляна, детския екологичен стационар предоставя добри възможности за провеждане на зелено училище и допринеся значително за удължаване престоя на посетителите на парка, когато условията възпрепятстват обучението на открито, предлагайки подходящи условия за занимания в уютна атмосфера.