СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради със специално предназначение > ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ПЛОЩАДКА „ХАН БОГРОВ“

СГРАДИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ПЛОЩАДКА „ХАН БОГРОВ“

ИНВЕСТИТОР:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

КОНСТРУКТОР:

Вернер Майер

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕГЕРСМАН&КО"

АРХИТЕКТ:

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕГЕРСМАН&КО"

АДРЕС:

София, с. Горни Богров
ИНФОРМАЦИЯ

Инсталацията за биологично третиране на площадка „Хан Богров”

Инсталацията за биологично третиране на площадка „Хан Богров” е изградена като част от проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община". Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Проектът цели изграждането на модерна, интегрирана система за управление на битовите отпадъци за град София.

Възложител на проекта: Столична община.

Проектант и Изпълнител на проекта: Обединение „ЕГЕРСМАН§КО“.

Консултант (Строителен надзор) - осъществяван от Обединение Обединение „ИГИП – КИГ – ИЦЕПЕ – ХИС /АЙ СИ АЙ ЕЙЧ/”

Площадка „Хан Богров“ се намира в м. “Мало ливаде”, землище на с. Горни Богров, район Кремиковци. Транспортната достъпност на площадка „Хан Богров” е решена от междуселищен път София – Елин Пелин.

На площадка „Хан Богров” са разположени 26 бр. сгради и съоръжения. Съгласно проекта на инсталацията, са реализирани следните устройствени показатели:

 

No

Показател

Ед. Изм.

Стойност

1

Площ на имота

м2

70 240

2

Застроена площ

 

м2

16 643

%

23.7

3

РЗП

м2

16 845

4

КИНТ

 

0.24

5

Озеленяване

 

м2

35 135

%

50.0

 

Инсталацията за биологично третиране е предвидена да приема и обработва 44 000 тона годишно разделно събрани био-отпадъци от територията на Столична община.

Съоръжението функционира като две отделни технологични линии - за третиране на 24 000 тона/год. зелени отпадъци и 20 000 тона/год. био-отпадъци от домакинствата и търговските обекти на гр. София.

 

А. Инсталация за третиране на Зелени отпадъци

 

Постъпващите в инсталацията „зелени“ отпадъци от подръжката на зелената система на града се складират на открита площадка. Материалът преминава предварителна обработка, включваща отстраняването на нежелани примеси и шредиране, за да се получи подходящата за процеса хомогенизирана структура. Подготвеният материал се зарежда в компостни клетки (тунели), където в продължение на две седмици протича първата фаза на интензивно компостиране.

Процесът е оптимизиран, чрез коригиране и хармонизиране на параметрите температура, влажност и вентилация. Технологичният процес е напълно автоматизиран, икономически ефективен с висока производителност.

Брой на тунелите

4 бр.

Размери на тунелите

25/7/5 м

Капацитет

231Mg

Време за престой

2 седмици

Височина на запълване

2, 93 м

След приключване на интензивното компостиране, материалът се прехвърля в зоната за зреене на компоста, където разположен в компостни редове, се размесва и оросява веднъж седмично с компостообръщач (windrow turner), като по този начин се постига необходимата аерация и оптиманлна влжност. Този процес е с продължителност от 6 до 8 седмици. В края на зреенето компостът има IV-V степен на зрялост по стандарта за качеството на компост RAL GZ 251 Bundesgütegemeinschaft Kompost, Германия. По време на зреенето на компостния материал не се отделят емисии. След приключване на втората фаза на компостиране, узрелият компост се подлага на фино пресяване през барабанно сито, където фината фракция е готовият продукт, а по едрата фракция се връща обратно като структурен материал. Компостирането се базира на био-химични процеси, извършвани от микроорганизми, превръщайки органичните вещества в хумус. Качественият компост е изключителна алтернатива за възтановяването на плодородния почвен слой.

Отработеният въздух от помещенията се използва за аерация в компостните тунели, след което преминавайки през овлажнител и био-филтър се изпуска пречистен в атмосферата. В компостиращите клетки е осигурена и овлажнителна система, която да оптимизира влагосъдържанието на компостния материал при постъпване на сухи отпадъци. За отпадъци с ниско съдържание на вода е необходимо допълнително овлажняване по време на процеса на компостиране. Отвеждането на излишната вода се осъществява през Spigot системата. От там се отправя към резервоар за инфилтрат. Събраните води с мобилна цистерна ще се превозват за пречистване в ПСОВ на площадка „Садината”.

Текущите данни за контролираните технологични параметри се прехвърлят, обработват и регулират чрез автоматизирана система - SKADA. Управлението е разположено в Централна контролна зала.

Инсталацията за третиране на зелени отпадъци е окомплектована с вътрешни ел. инсталации в сградите и за съоръженията, площадково осветление, заземителни инсталации и мълниезащитни инсталации.

 

Б. Инсталация за третиране на био отпадъци

 

 

Разделно събраните био-отпадъци от търговските обекти и домакинствата се подлагат на предварителна обработка в две отделни функционални зони спорад спецификата на постъпващите отпадъци, където се отстраняват примесите от опаковки, метали и др. Органичният материал се обработва до получаването на суспензия, която се отвежда до зоната за анаеробно разграждане. Процесът на ферментация се осъществява в био-реактор при 37°С, вследствие на което се получава био-газ и частично стабилизиран ферментационен продукт. Системата за био-газ събира и анализира био-газа и след неговото пречистване и изсушаване, метанът се изгаря в два комбинирани топлинини и електрически агрегата (КТЕА), с ел. мощност 255 kW и 600 kW. Избрани са две съоръжения с различна мощност, тъй като генерираният в биореактора газ може да бъде с променлив дебит. На практика двете съоръжения могат да работят поотделно или съвместно, така че да се постигне оптимален режим на оползотворяване на биогаза. Съоръжението е снабдено с независима система за изгаряне на наднормени количества биогаз – факел за затворено изгаряне на метан при аварийно изключване на генераторите или при извънрежимен дебит на газ.

Произведената електрическа енергия се подава към електроразпределителната мрежа, а топлинната енергия се използва за технологични нужди от различни консуматори на площадката. Частично стабилизирания ферментационен продукт се хигиенизира чрез пастьоризация при 70 °С, след което се обезводнява, за да се подготви за процеса на последващо анаеробно третиране. Излишната технологична вода се отправя в резервоар за дренажни води и от там в резервоар за отпадъчна вода. Отпадъчните води от площадката се транспортират за пречистване до ПСОВ - депо „Садината“. Обезводнения твърд материал се отправя за компостиране. Към него се добавя структурен материал, хомогенизира се и се зарежда в предвидените за това компостни клетки. Поради ниската биологична активност на материала, в компостните клетки се извършва допълнително подгряване на материала, подпомагащо процеса на интензивно зреене. Времето на престой е около 3 седмици, след което компоста се подлага на фина обработка. Поради спецификата на био-отпадъците тази обработка е по-прецизна и включва преминаване през барабанно сито и сепарационен модул (денсиметрична маса), където се отделят нежеланите примеси. Получават се фина и груба фракции, където фината фракция е готовия продукт, а грубата се връща като структурен материал. Отработеният въздух от помещенията предварително се подгрява и се използва за аерация в компостните клетки, след което се пречиства от амоняка в киселинен скрубер. Като продукт от този процес се получава амониев сулфат, който може да се използва в земеделието като тор. След киселинния скрубер, въздухът преминава през био-филтър и пречистен се изпуска в атмосферата. Текущите данни за контролираните технологични параметри се прехвърлят, обработват и регулират чрез автомaтизирана система - SKADA. Управлението е разположено в Централна контролна зала. Инсталацията за третиране на био-отпадъци отпадъци е окомплектована с вътрешни ел. инсталации в сградите и за съоръженията, площадково осветление, заземителни инсталации и мълниезащитни инсталации.

При пълно натоварване Инсталацията произвежда 13 000 тона компост, над 600МВч електроенергия и около тридесет тона амониев сулфат годишно.

Халетата, в които е разположено оборудването са изградени със сглобяеми стоманобетонни скелетни конструкции, облицовани с ПУР панели. Подовете са изпълнени от шлайфан, армиран с фибри бетон, с дебелина 20 см., загладен с лазерни прибори за контрол на нивата.

Входът на площадката е от съществуващ път III105 – София–Елин Пелин. Осигурени са два входа – изхода, единият, с ширина 10 м и авариен - с ширина 5 м. Площадката е достъпна от главния вход за автомобили. След проверка на КПП, потокът се разделя на две – за директно преминаване и за преминаване през кантар. Движението в района на площадката движението на МПС се регулира от пътна маркировка.

Изпълнено е предвиденото в проекта благоустрояване на пространството. За по-добро изолиране от околните терени и превръщането на инсталацията в природосъобразно пространство са изпълнени зелени пояси от иглолистна и широколистна дървесна растителност.

Имотът, върху който е разположена инсталацията е ограден с плътна ограда по целия периметър. Изградена е система за видеонаблюдение на територията на целия обект.

За водоснабдяване на площадката е изпълнена външна връзка за питейна вода. Технологичните нужди на инсталацията от вода са осигурени посредством събиране и филтриране на дъждовните води, както и от собствен водоизточник – сондаж, чрез изградения и въведен в експлоатация технологичен водопровод. За противопожарни (ПП) нужди е изграден ПП–резервоар и пожарен водопровод. Изградени са канализационни мрежи за битово-фекални води, дренажни води, дъждовни площадкови води и покривнодъждовни води. Битово-фекалните води от площадката се транспортират за пречистване до ПСОВ на площадка „Садината“.

Административната сграда е масивна двуетажна стоманобетонова постройка. Сградата е остъклена с PVC дограма, a по фасадните стени е изпълнена топлоизолация от 8 см – EPS, с мазилка върху полимерна мрежа. Сградата е снабдена с инвалидна рампа, осигуряваща достъп до пържия етаж, а за втория етаж е предвидено роботизирано съоръжение за достъп на инвалиди. На първият етаж е предидена тоалетна за инвалиди.

Отоплението е решено с водни радиатори, захранени от топлообменник, ползващ остатъчна топлина от зоната за анаеробното компостиране на био-отпадъците. При недостиг на топлина е предвиден котел на пелети.

Съоръжението е единствено по рода си в България и след въвеждането му в експлоатация в края на 2013 г., Столична Община разполага с капацитет да оползотворява био-отпадъците на града по един модерен и екологосъобразен начин.

ПРИЛОЖЕНИЯ: