ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ

ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ФЕСТО

ИНВЕСТИТОР:

Фесто Производство ЕООД

КОНСТРУКТОР:

инж.Пламен Кичашки

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Микс -Констръкшън ООД

АРХИТЕКТ:

М.Б.Консулт-Архитекти ЕООД, идеен проект Арх.бюро Яшек

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

Нова производствена сграда в комплекс Фесто

Начало на строителството: ноември 2013 г.
Край на строителството: декември 2014 г.

Фесто Производство ЕООД е дъщерно дружество на германския концерн Фесто, световен лидер в областта на автоматизиращата техника, индустриалните обучения и образователни програми. В производствената база в София се произвеждат сензори, съединителни кабели, вентилни модули, аксесоари и други изделия. Дружеството произвежда над 1300 вида изделия и непрекъснато инвестира в иновативни решения, за да отговори на нуждите на пазара.

С проекта за разширение на производствените и логистични площи, в построения през 2002 г. комплекс Фесто, състоящ се от производствено-административна и търговско-административна сгради, се изгражда нова производствена сграда с 8724 кв.м. разгърната застроена площ, частично долепена до съществуващата производствена сграда. Двете производствени сгради  образуват комплекс, в който процесите се изпълняват при оптимални транспортни и технологични връзки.

Новата сграда се състои от високо тяло на три нива и ниско тяло с обслужващи функции. Първо ниво на високото тяло се заема от логистичен център с четири хидравлични товаро-разтоварни рампи, на вторo и трето ниво са разположени производствени помещения и изпитвателна лаборатория, зали за обучения, както и съблекални и санитарни помещения, вкл. за хора с увреждания. С цел пестене на пространство са вградени две автоматизирани системи за складиране във височина. В обслужващата сграда са разположени техническите помещения - трафопост и дизелгенератор, техническо помещение ОВК,  абонатна станция, компресорно за сгъстен въздух за производствени цели, складови помещения и рампа за площадката за отпадъци. За триетажния корпус на производствената сграда  е приета носеща строителна конструкция от готови стоманобетонни елементи, а ниското тяло е изпълнено с монолитна стоманобетонна носеща конструкция.

Предвидена е слънцезащита от алуминиеви жалузийни щори, снабдена с  датчици за вятър и автоматично прибиране при пожар. Пожарната безопасност на обекта обхваща мерки за пасивна и активна пожарозащита, вкл. система за автоматично пожарогасене, пожароизвестителна система, система за отвеждане на дим и топлина и др.

При проектирането на сградата е обърнато основно внимание на спестяването на електроенергия. Осветлението на сградата се управлява изцяло от BMS-системата. В производствената част са използвани флуоресцентни тръби с повишен светлинен добив. Площадковото, фасадното и осветлението на стълбищните клетки е изцяло с LED осветителни тела. Изградена е система за енергиен мениджмънт на потреблението на сградата.

За отопление на сградата е предвидена възможност за използване на отпадната топлина от инсталацията за технологично охлаждане, и от компресорите за сгъстен въздух. Всички производствени помещения са климатизирани, като производството на студоносител се осъществява чрез високоефективни водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане на кондензаторите им и затворени водни кули, с възможност за работа в режим свободно охлаждане при ниски външни температури. Използвани са климатични апарати на четиритръбна система с осигурена възможност за едновременно отопление и охлаждане в различни части на сградата.

Комфортът в работните помещения се осигурява от необходимия брой вентилационни инсталации, окомплектовани със секционни въздухообработващи централи с предварителна обработка на първичния въздух. В производството и лабораториите на трето ниво се поддържа чистота на въздуха в помещенията Клас 9 съгласно ISO 14644-1. Отделените вредности от процеса на запояване, макар и минимални,  се пречистват от аспирационна система за технологично пречистване, работеща на пълна рециркулация на отработения въздух. В помещенията с повишени изисквания за чистота са използвани антистатични и антибактериални текстилни въздуховоди за равномерно въздухоразпределение.
За осигуряване на правилната и безаварийна работа на инсталациите, минимизиране на енергийните разходи и осигуряване на комфорта на микроклимата в помещенията, е изградена автоматизирана BMS система, позволяваща регулиране, оптимизиране и мониторинг на съоръженията по част ОВК и Електро.

Важно място при проектирането зае стремежът за запазване на съществуващото озеленяване, заемащо по-голямата част от  територията на комплекс Фесто. Новоизградената сграда, и в частност новото производство,  не създават предпоставки за замърсяване на околната среда и екологични изменения.
С построяването на новата сграда Фесто Производство ЕООД възнамерява да открие още 400 нови работни места през следващите години, с което да затвърди своята позиция като една от най-успешните компании на германския концерн и да даде своя принос към развитието на българската икономика.