НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради социална инфраструктура > УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СИТИ КЛИНИК" УМБАЛ И ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - "СИТИ КЛИНИК"

СГРАДИ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СИТИ КЛИНИК" УМБАЛ И ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - "СИТИ КЛИНИК"

ИНВЕСТИТОР:

НИКМИ АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„НИКМИ“ АД

КОНСТРУКТОР:

AEC Construction, Инж. Илия Алашки

АРХИТЕКТ:

„Проарх“ АД, арх. Илия Еврев; HKS (концептуален проект)

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

 „Сити Клиник - Онкологичен център” е най-новото и модерно болнично заведение за комплексно и високотехнологично лечение на ракови заболявания. Онкологичният център има екип от водещи специалисти, лидери в своите области. Болницата е оборудвана с 2 линейни ускорителя от най-висок клас и има обособени клиники по медицинска онкология, лъчетерапия и радиохирургия, нуклеарна медицина, образна диагностика, гастроентерология, обща и клинична патология, генетика. В болницaта ще се извършва химиотерапия, таргетна терапия, генетични консултации, рехабилитация и психологическа стабилизация на пациентите и техните близки. Пациентите имат достъп до авангардни технологии като PET/CT и SPECT/CT за образна диагностика, 3D мамограф с томосинтеза, апарат за автоматизирано смесване на лекарства и много други.

Болничния комплекс е разположен на едно от възловите места в София - бул. „Цариградско шосе“ (при разклона за летището) и се характеризира с отлична и бърза комуникация, както с личен, така и с обществен транспорт. Сградата е с площ от малко над 10 000м2 РЗП, разполага с 60 болнични легла и е развита на осем нива, едно от които подземно. Проектът представлява реконструкция на съществуваща офисна сграда на „НИКМИ“ АД, която е изцяло преустоена, достоена и превърната в болнично заведение. Дострояването е осъществено в задната част на сградата, като е добавено ново комуникационно ядро със стълбище и два болнични асансьора. Развита е класическа двукоридорна функционална схема, която оптимално се вписа в съществуващата структура на офисната сграда. Изцяло са запазени съществуващите фасади в предната част на сградата. Реализиран е обиколен път за автомобилна циркулация, който осъществява комуникационната обвързаност между всичките четири входа на сградата.

Концептуалния проект е разработен от специализираното в проектиране на болнични сгради американско проектантско архитектурно бюро HKS, като от българска страна е доразвит в идейна, техническа и работна фаза от колектив на „Проарх“ АД с ръководител арх. Илия Еврев. При проектирането на онкологичната клиника са използвани световно утвърдените американски и британски стандарти за болнични сгради – Department of Veterans Affairs, Health Building notes-Department of Health.

Едно от най-големите достойнства на този проекта е синергията, професионалното разбирателство и уважение между трите основни страни в процеса на проектиране – възложител, проджект мениджър и проектант. Ясната визия на възложителя, опита и рутината на проджект мениджмънта, професионализма и отдадеността на проектантския екип, гарантираха успешната реализация на сложния проект.

Целия процес на планиране, проектиране и строителство на онкологичния център отне точно 12 месеца, един изключително кратък период имайки предвид амбициозната програма, изисквания за високи стандарти на изпълнение, както и самия процес на преустройство на една съществуваща офисна сграда в болница.

Функционалната организация и връзки между отделните елементи на болничната структура - клиники, отделения, сектори, както и на помещения в тях, е решен в контекста на спазването на изискванията за оптималното структуриране, организиране и диференциране на основните работни потоци в болничното заведение - вътрешни и амбулаторни пациенти, пациенти инжектирани с радиоактивни изотопи, външни посетители, медицински персонал, помощен персонал, чисти, мръсни и стерилни консумативи, лекарства, отпадъци, радиоактивни материали и отпадъци и т.н. За всеки един от тези потоци са спазени високите изисквания, определени в действащите медицинските стандарти и добри практики. Правилното решаване на тези функционални връзки направи от сградата единен и работещ организъм и гарантира ефективната експлоатация на болницата. Създадена бе достатъчно чиста и ясна функционална организация на отделните елементи, която безпроблемно се вписа в съществуващата структура на офисна сграда.

Онкологичната насоченост на болницата предопредели наличието на тежко медицински оборудване със сериозни нива на радиоактивно излъчване - Линейни ускорители, Компютърни томографи, Магнитен резонанс, ПЕТ-КТ, Гама камера, Рентген и др. Това доведе до необходимостта от сериозни мероприятия по лъчезащитата на съответните помещения, изключително сложен и отговорен проект, изготвен от инж. физик Ари Артинян. В трите бункера в сутерена се изляха стоманобетонни  стени с дебелина от 150 до 300 см, а за покривната плоча бе използван тежък барит бетон с дебелина от 2м. Допълнително се изградиха лъчезащитни стоманобетонови стени в зоната на съществуващата сграда.

Съществено внимание е отделено при проектирането на стационарните  отделения са разположени на 4 и 5 етажи. Двукоридорната система създава възможност на свободна циркулация и бърз достъп на медицинския персонал до всеки пациент. Всички стаи са единични, организирани и оборудвани в съответствие с най-съвременните изисквания на добрата проектантска практика за функционалност, контрол на инфекциите и хигиена, акустика, осветление, видимост от страна на персонала, комфорт.

Интериорът и обзавеждането на болницата, проектиран от Люба Григорова, е воден от принципа, че качествата и естетическите характеристики на средата могат да влияят положително върху лечебния процес, чрез понижаване на стреса и напрежението у пациентите и намаляване на психологическия им дискомфорт. Целта на интериорното решение бе да се създаде чувство на спокойствие, лекота и усещане за домашен комфорт.

В реализацията на онкологичния център са използвани редица модерни и иновативни технологии и материали. За финишните покрития на пода, стените и таваните са използвани високо класни системни решения и материали гарантиращи хигиенична, антибактериална среда с възможност за лесно почистване. Подовото покритие в масовия случай е решено с PVC настилка на TARKETT, като в помещенията със специализирана медицинска апаратура настилката е антистатична. Окачените тавани са растерни, с перфорирани метални пана, гарантиращи необходимите акустични изисквания. За декоративни цели в фоайетата е използва дървесен ламелен таван със скрита конструкция. Стените са боядисани с антибактериален латекс, а чистите помещения са с облицовка от плоскости от антибактериални фиброциментови плоскости на ETERNIT.

            Високо-технологични врати са използвани за трите бункера на линейните ускорители в сутерена. Лъчезащитните врати са  плъзгащи се, с дебелина от 20 см, тегло 1 500 кг и са съставени от пластове от борполиетилен и олово. Вратите на стаите за интензивно лечение са плъзгащи се, с херметично уплътняване и автоматично задвижване на DORMA.

            Сложното инсталационното оборудване на болницата се  управлява от последно поколение система за сградна автоматизация и контрол DESIGO CC на SIEMENS. Реализираната от „Ню Систем” система за автоматизация е с обхват от над 2500 точки включващи ОВК инсталации, осветление, слаботокови инсталации, мерители на енергия, медицински газове, дизелгенератори, отпадни води и др.