СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Социална инфраструктура - Сгради здравеопазване, образование и спорт > ОСНОВНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА ПМГ "ЕКЗАРХ АНТИМ I"; ОФОРМЯНЕ НА ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО И НОВ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ ПМГ "ЕКЗАРХ АНТИМ I"- ГР. ВИДИН

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СГРАДИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

ОСНОВНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА ПМГ "ЕКЗАРХ АНТИМ I"; ОФОРМЯНЕ НА ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО И НОВ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ ПМГ "ЕКЗАРХ АНТИМ I"- ГР. ВИДИН

ИНВЕСТИТОР:

Община Видин

КОНСТРУКТОР:

инж. Шели Майер Владева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Кид Плюс" ЕООД

АРХИТЕКТ:

СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД

АДРЕС:

гр. Видин
ИНФОРМАЦИЯ

Обектът е реализиран по проект "Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин", процедура BG16RFOP001-1.010 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 - Видин, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Строителството е започнало на 12.09.2018 г и е приключило на с акт Образец 15 за подобект1: Основна реконструкция на сградата на ПМГ "Екзарх Антим I на 09.09.2019 г. и за останалите подобекти на 31.01.2020г. Обектът е въведен в експлоатация с Резрешение за ползване за подобект 1 на 11.10.2019 г. и за останалите подобекти на 25.02.20 г.
Сградата е строена през минали век- в периода 1970-1973 г.
Сградата е свободно стояща и се състои от 3/три/ блока, разделени с делатационна фуга. Блок А и Б са четириетажни, а блок В е двуетажен.
Плановата схема е коридорна с едностранно и двустранно разположение на стаите. 
С проект "Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин" е обновена сградата на ПМГ "Екзарх Антим I"; оформяне на околното пространство и нов физкултурен салон към ПМГ "Екзарх Антим I"- гр. Видин, ул. "Княз Борис I" №25"; Подобряване състоянието на прилежащото дворно пространство и на оградното съоръжение. Реализацията на предвидените дейности има пряко отношение към подобряване състоянието на образователната инфраструктура в град Видин и към предоставянето на висококачествена образователна услуга, съответстваща на съвременните норми и изисквания.