СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Социална инфраструктура - Сгради здравеопазване, образование и спорт > КАТЕГОРИЯ ОБРАЗОВАНИЕ: КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА СГРАДАТА НА СОУ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" - ГР. ВИДИН; ОФОРМЯНЕ НА ПРИЛЕЖАЩОТО ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО И ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СОУ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ"

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СГРАДИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

КАТЕГОРИЯ ОБРАЗОВАНИЕ: КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА СГРАДАТА НА СОУ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" - ГР. ВИДИН; ОФОРМЯНЕ НА ПРИЛЕЖАЩОТО ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО И ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СОУ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ"

ИНВЕСТИТОР:

Община Видин

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Каро Трейдинг" ООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Силвия Илиева Касъмова

АРХИТЕКТ:

СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД

АДРЕС:

гр. Видин
ИНФОРМАЦИЯ

Обектът е реализиран по проект "Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин", процедура BG16RFOP001-1.010 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 - Видин, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Строителството е започнало на 12.09.2018 г и е приключило на с акт Образец 15 на 02.03.2020г. Обектът е въведен в експлоатация с Резрешение за ползване № ДК-07-Вд-19/15.05.2020 г. 
Сградата е декларирана като паметник на културата през 1986 г. с писмо № 6740/22.12.1986 г. със статут на местно значение. Сградата е построена около 1880-1890 г. за учебна сграда. Строителството е двуфазно: пълви етап-осномния колпус- около 1880-1890 г. и втори етап-двете крила- около 1930 г.
Сградата на СОУ „Цар Симеон Велики“ представлява двуетажна три корпусна сграда със висок сутерен, като по време на Втората световна война  е била трансформирана в порева болница. Структурата на сградата е П-образна, симетрично коридорна. Достъпът се осъществява през централния ризалит от пешеходната зона или от двора и през страничните крила и трираменните стълби. Основния корпус и крилата, независимо от различното датиране, са стилово обединени и хомогенни.
Конструкцията ан сграда е масивна тухлена с бетонови греди. Междуетажните плочи са бетонови. Покривната конструкция е дървена стояща с бетонови стрехи.
С проект "Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин" е обновена сградата на СОУ "Цар Симеон Велики"; Пристройка и надстройка на физкултурен салон към СОУ "Цар Симеон Велики"; Подобряване състоянието на прилежащото дворно пространство и на оградното съоръжение. Реализацията на предвидените дейности има пряко отношение към подобряване състоянието на образователната инфраструктура в град Видин и към предоставянето на висококачествена образователна услуга, съответстваща на съвременните норми и изисквания.