СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ЛОГИСТИЧНИ И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ

ИНВЕСТИТОР:

„ИПСИ-2“ ЕООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Димитър Данаилов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МСК АД / инж. Евгени Борисов

АРХИТЕКТ:

„Кондера“ ЕООД, арх. Анастас Узунов

АДРЕС:

с. Гара Елин Пелин, Софийска област
ИНФОРМАЦИЯ

Предмет на преустройство:
Настоящото преустройство по чл. 154 от ЗУТ се налага поради промяна на инвестиционните намерения на възложителя по време на строителството.
Същите се изразяват в промяна на технологичното оборудване - стелажните системи, товарните рампи и врати, както и нивоизравнителните платформи; промяна на подходите към товарните зони и промяна на материала на дограмата, както и свързани с тях промени на съответните инсталации. Промяната в подходите към товарните зони променя съответно вертикалната планировка и озеленяването от север на имота.
Изходни данни:
Проектирането се извършва след възлагане и по задание от Възложителя, на база на приложената Виза за проектиране, издадена от гл. арх. на Общината и съгласно указаните в нея градоустройствени параметри и отстояния и съгласно технологичните изисквания към проекта.
Обектът ще се изгради в УПИ XXVII за „производствени, складови дейности, обществено и делово обслужване“ в кв. 80, село Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, област София. Имотът е с лице и улица от запад и частично лице от североизток, като подхода до настоящия обект ще е от северозапад.
Площта на УПИ XXVII по комбинирана скица е – 42 998 кв.м.
Към момента имотът е застроен със следните сгради – трафопост с площ 7 кв.м. и помпена станция с площ 44 кв.м. към подземен резервоар за противопожарни нужди, и двете разположени в югозападния ъгъл на имота. 
Сградата, предмет на проекта, ще се разположи в северозападния ъгъл на имота като около нея ще се обособи зона с площ около 8600 кв.м., на която се предвижда изпълнение на вертикална планировка, около сградата. Останалата част на имота остава на съществуващ терен и не се засяга от настоящия проект.
Допустими градоустройствени параметри по Виза за проектиране:
Плътност              – до 80 %
Кинт – до 2.5
Озел. – над 20 %
Отстоянията на допустимото застрояване в имота по Виза е мин. 3,00 м към всички регулационни линии и мин. 4,00 м сервитут от крайния проводник на електропровод 110 kW, преминаващ през северната част на имота.
Показатели постигнати в проекта:
     Съществуващо ЗП =      51 кв.м.
     Ново ЗП = 4 358.41 кв.м.
     Ново РЗП = 4 590.3 кв.м.
от които:
ЗП етаж 1        – 4 358.41 кв.м.
ЗП етаж 2 –    231.89 кв.м.
Общо ЗП = 4 409.41 кв.м. Пл. = 10.25 %
Общо РЗП = 4 641.3 кв.м. Кинт = 0.11
Озел. = 36 121.43 кв.м. Озел. = 84 %
К корниз                   = 13.45 м
Категорията на обекта е 4-та, буква „В“ по Наредба 1 за номенклатурата на видовете строежи, като производствена сграда с капацитет до 100 работни места.
 
Предмет на настоящия проект по чл.154 от ЗУТ:
Поради промяна на инвестиционните намерения на възложителя по време на строителството се налагат следните промени от одобрения инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж, както следва:
Предвижда се промяна на технологичното оборудване и разположение на стелажи за едрогабаритни стоки и стелажи за малогабаритни стоки с обслужващи пътеки между тях от решетъчни метални пана
Предвижда се промяна на местоположението на нивоизравнителните платформи;
Предвижда се промяна на подходите към товарните зони от север;
Предвижда се промяна на материала на дограмата – от Алунинии в PVC;
Предвижда се промяна на осветлението в частта от сградата с променено технологично оборудване;
Предвижда се промяна на клоновете на спринклерната систама за стелажно гасене, заради промененото разположение на технологичното оборудването;
Предвижда се промяна на част от вертикалната планировка и паркоустройството, в зоната пред товарните рампи.
Промените са отразени по съответните части на инвестиционния проект.
Всичко останало остава непроменено от одобрения проект, както следва:
Предмет на проекта по одобрен проект:
Проектът предвижда изграждане на нова сграда – Логистичен център за временно складиране, сортиране, пакетиране и експедиция на промишлени стоки. 
Предприятието включва едноетажна складова и работна зона със съблекални, стая за почивка и офиси за персонала, разположени на частично второ ниво в северозападната част на сградата. Основният вход за персонал е от север, от паркинг за 10 автомобила. Входът за суровини и готова продукция е също от север през две товаро - разтоварни рампи за камиони и  и пет рампи за микробуси на три различни нива. Предвидени са евакуационни врати от всички страни на сградата.
Северно от сградата е разположен трафопост по отделен проект.
 
На кота 0.00 са разположени следните помещения и зони:
 
Входно фоайе със зона за контрол на достъпа на персонала
Приемна за клиенти
Товаро – разтоварна зона
Работна зона за сортиране, препакетиране и подготовка за експедиция
Складова зона със стелажна система за едрогабаритни стоки на палети с обща височина 10.50 м
Складова зона със стелажна система за малогабаритни стоки с обслужващи пътеки между тях.
Помещение за отпадъци (вторични суровини)
Технически помещения
Санитарни възли, включително достъпен възел за хора в неравностойно положение
На второ ниво, кота +5.60, са разположени:
Съблекални със самостоятелни шкафчета и санитарно – битови помещения отделно за жени и мъже
Стая за почивка на персонала
3 офиса, ползвани от работниците
Броят на персонала е общо 55 работника, от които около 10 жени и 45 мъже. 
 
Технология на производството:
Предвижда се в обекта да се извършват следните дейности: 
 
Доставка на артикулите от производители
Използваните за продажба артикули се доставят на едро от производители. Това са играчки, пъзели, книги, електроника, телевизори, монитори, декорации и други подобни. Транспортирането става чрез автотранспорт, разтоварването става на предвидените товарни докове. След електронно маркиране артикулите се складират на предвидените за целта стелажи на европалети или на стелажите за малогабаритни артикули.
 
Приготвяне на поръчките
Поръчаните от купувачите по електронен път артикули се вземат от съответната зона и автоматизирано (по конвейр) се доставят до работната зоната за опаковане. Само едрогабаритните артикули се доставят от стелажната зона за палетно складиране. 
Доставка на поръчките на крайните потребители
Опакованите поръчки се доставят на купувачите чрез собствен транспорт или като се използват куриерски услуги в зависимост от конкретната поръчка. 
Функционирането на логистичния център не е свързано с отпадъци, замърсяващи околната среда. Основните отпадъци се генерират при разопаковането и опаковането на продуктите. Основно това са хартиени и полиетиленови опаковки. Предвидено е помещение за разделното им събиране и последващото им предаване за рециклиране.
 
Технологично оборудване
В обекта е предвидено следното технологично оборудване: стелажи за едрогабаритни стоки и стелажи за малогабаритни стоки с обслужващи пътеки между тях от решетъчни метални пана. В зависимост от нуждите, същите могат да бъдат преконфигурирани, премествани и пренаредени. Стелажната система за малогабаритни стоки с обслужващи пътеки между тях е оборудвана с транспортна лента, по която се транспортират поръчките. Същата е оборудвана и с две стълбища за достъп до обслужващите пътеки.
 
Достъпна среда:
Предметът на работа не предполага наемане на хора с двигателни увреждания,
включително и за ръководния персонал, който има текущи ангажименти и в работно – складовата зона.
За персонала е достъпен целия първи етаж, въпреки, че това не е задължително за обекта, съгласно чл. 35(3) на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Съгласно цитирания член е изяснено, че наредбата се прилага само за „Производствени сгради с технология на производство, която позволява да се предвиждат работни места за хора с увреждания“.
За посетителите е достъпен първия етаж на Административната зона (в производството не се допускат посетители), като е осигурена достъпна среда без стъпала с достъпен санитарен възел, съгласно изискванията на членове от 75 до 79 на Наредба № 4 . Предвидена е зона за изчакване, в която посетители в неравностойно положение могат да бъдат приети от съответния служител. Използва се принципа, че служителят приема посетителя в най-удобното за него място, а не се принуждават хората в неравностойно положение да се изкачват по етажите.
Стълбището към горните етажи е достъпно със стъпала 17 см, което отговаря на изискванията на чл. 48 от Наредба № 4.
 
Паркиране
В рамките на имота са осигурени 10 бр. паркоместа за автомобили (3 от които са достъпни за хора в неравностойно положение съгласно чл. 19(1)1. от Наредба № 4.) и 5 бр. за велосипеди
Съгласно изискванията на Приложение № 5 към чл. 42 и чл. 50 на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. по т. 29 за Сгради за производствени и промишлени предприятия и складове към тях са нужни 1 п.м. на 8 - 10 работещи + 20 %, което при персонал от 55 човека прави от 6.6 до 8.25 паркоместа. Местата за велосипеди съгласно Приложение № 4 към чл. 40 за Сгради за складове и производствени предприятия са нужни 1 бр. на 950 м2 РЗП, което е мин. 4.7 бр.
 
Конструктивно решение и материали
Носещата конструкция е монолитна, стоманобетонна за фундаментите и настилките и стоманена конструкция за носещите елементи над кота 0,00 – колони, греди и ферми. Пода на второто ниво е изграден от шлайфана стоманобетонова плоча върху трапецовидна ламарина.
Покривът ще плосък и ще се изпълни като послоен монтаж от високопрофилна профилирана ламарина с полиестерно покритие, пароизолация, минерална вата с дебелина 16 см и TPO хидроизолационна мембрана. Отводняването ще е вътрешно с воронки като са предвидени и аварийни барбакани по късите фасади.
Фасадните стени ще се изпълнят от PUR термопанели - 10 см (с пълнеж от пенополиуретан). На всеки 6 м по фасадата се предвижда негорима ивица от 20 см MW (минерална вата). 
Цокълът на сградата ще се изпълни от стоманобетонен борд – видим бетон отвътре и циментова шпакловка със стъклофибърна мрежа и силикатна мазилка по топлоизолацията от XPS 10 см – отвън.
Електрокарите са със сухи батерии (с гел без киселина) и се зареждат в работната зона.
Подът на всички помещения ще е от шлайфан стоманобетон, с изключение на санитарните възли, които са с подова керамика. Под стоманобетонната настилка, към ще се положи полиетиленово фолио.
В склада ще се използват секционни термоизолирани или метални еднокрили врати. 
В битовата част, вътрешните преградни стени ще са щендерни от гипсокартон, общо 15 см, изпълнени от два слоя ГК, двустранно с пълнеж от минерална вата - към мокрите помещения, гипсокартонът ще е влагоустойчив.
В мокрите помещения в администрацията ще се изпълни изравнителна циментова замазка с дебелина 6-8 см с наклони за отводняване и неполирана подова керамика. В мокрите помещения под настилката ще се изпълни обмазна полимерциментна хидроизолация - 2 слоя, която ще се обърне по стените до височина минимум 1,0 м, като в ъглите (хоризонтални и вертикални) ще се постави армираща стъклофибърна лента. 
Над битовата зона ще се монтира растерен окачен таван. Външната дограма на битовата зона ще е PVC и алуминиева с прекъснат термомост и стъклопакети с нискоемисионни стъкла. Вътрешната дограма ще е алуминиева с прозрачно или матово стъкло или метална, в зависимост от помещението. За отделяне на тоалетните кабини и душове ще се използват гипсокартонови стени. 
 
Безопасност и Хигиена 
Във всички зони подовата настилка е лесна за почистване и е неполирана, предотвратяваща подхлъзване. Стените са от трудноизносваеми материали, удобни за поддръжка.
Вентилацията на битовите помещения е естествена през отваряеми прозорци, като за някои помещения е предвидена и принудителна.
 
 
Осветлението е предимно изкуствено - енергоикономично, като за битовата зона е предвидено и естествено осветление.
 
Нормативни документи
При проектирането са спазени следните по-важни нормативни документи:
Закон за устройство на територията
Наредба No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 
Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания 
Наредба No 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
НАРЕДБА № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
 
София, 08.2020
 
Проектант: арх. Анастас Узунов