СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени, логистични и търговски сгради > НАГРАДА ЗА МАЩАБЕН ЛОГИСТИЧЕН ПРОЕКТ: ЛОГИСТИЧЕН СКЛАД С ОФИСИ - СГРАДА 3 - ЕТАП 1

ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ЛОГИСТИЧНИ И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

НАГРАДА ЗА МАЩАБЕН ЛОГИСТИЧЕН ПРОЕКТ: ЛОГИСТИЧЕН СКЛАД С ОФИСИ - СГРАДА 3 - ЕТАП 1

ИНВЕСТИТОР:

„Парк Индустрия София Изток“ АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МСК АД / инж. Евгени Борисов

КОНСТРУКТОР:

инж. Димитър Данаилов

АРХИТЕКТ:

„Кайлас“ ЕООД, арх.Даниела Караиванова

АДРЕС:

с. Гара Елин Пелин, Софийска област
ИНФОРМАЦИЯ

Обект :  ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА чл.154, ал.5 от ЗУТ за:
    "ЛОГИСТИЧЕН СКЛАД С ОФИСИ - СГРАДA 3 в УПИ XXXV - За ПСДОДО, 
    кв.80 по КРП на с. Гара Елин Пелин, общ. Елин Пелин,
    обл. София ": - етапно строителство:
    I етап - модули между ос 1 и ос 25
    II етап - модули между ос 25 и ос 41
 
Възложител:  „ПАРК ИНДУСТРИЯ - СОФИЯ ИЗТОК“ АД
 
________________________________________
І. Общи въпроси.
________________________________________
                     Настоящият проект е разработен въз основа на задание от Възложителя за изработване на технически проект за: "ЛОГИСТИЧЕН СКЛАД С ОФИСИ - СГРАДA 3 в УПИ XXXV, кв.80, по КРП на с. Гара Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. София" и одобрен идеен проект от главен архитект на Община Елин пелин. По желание на възложителя и предвид големината на строежа се предвижда разделяне на обекта на два етапа на изпълнение, съгласно чл.152, ал.2 от ЗУТ.
Заедно с първия етап на строителство се предвижда и изграждане на трафопост в имота. Съгласно категоризацията на чл.137, ал.1от ЗУТ  и НАРЕДБА № 1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи обектът се предвижда да бъде трета категория.  
________________________________________
1. Генерален план
________________________________________
  В УПИ XXXV”За производствени, складови дейности, обществено и делово обслужване“ се предвижда застрояване с 2бр. сгради: Сграда №3 (настоящ проект) и Сграда №4 (бъдещ проект). Първоначално се предивижда изгаждане на Сграда №3, която от своя страна ще бъде изградена на два етапа. Сграда №4 ще бъде построена при трети бъдещ етап.
Имотът и сградите се обслужват от прилежаща улица от запад. Съобразно характера на релефа и определените коти средно прилежащ терен при фасадите ще бъде моделиран терена около всяка сграда, така че да се осигури нормален подход за автомобили и пешеходно придвижване, в това число и за хора в неравностойно положение, както и необходимите коти при „ниво под“ за товаро-разтоварните дейности за съответия тип товарни превозни средства.
За сградите е предвидено изграждане самостоятелен трафопост в имота, за изпълнението на който ще бъде изготвен отделен проект. Предвидено е трафопоста да бъде ситуиран пред северната фасада на Сграда №3, на отстояние 8,00м от нея (минм 6,00м съгласно чл.370(2) от Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар). В западната част, при входа на имота се предвижда обслужваща зона с контролно-пропусквателен пункт и технически помещения, обслужващи сградите и имота, проектирането и изпълнението на които също ще бъде по отделен проект.
_______________________________________
2. Функционална структура
_______________________________________
В настоящия проект е разработена Сграда №3. Сградата е разделена на два етапа. При спазване на противопожарните норми тя е разделена с брандмуери условно на пет големи модула на площи по-малки от 4500кв.м. За всеки голям модул е предвидена възможност за визуално разделяне по дължина с предграда от LT ламарина на два второстепенни модула. Те са с условни размери 24/84м и използваема височина 11,00м.
Първият етап обхваща трите големи модула разположени в западната част на сградата, между оси 1 и 25. За втория етап остават двата големи модула между оси 25 и 41. 
Решението на складовите модули и в двата етапа е аналогично. Товаро-разтоварните дейности за приемане на стока се извършват по северната фасада като за всеки второстепенен модул са предвидени по 2бр. врати с уплътнителни ръкави и нивоизравнителни платформи за обслужване на ТИР. За всеки главен модул от север са предвидени: офис за приемане на документи, санитарни и обслужващи помещения.
В първата ос (6,00м) по продължение на северната фасада при средния голям модул е предвидено частично полуниво (мецанин К+5,60) за допълнителна складова площ. 
В северозападния ъгъл на модул 1 е предвидено помпено помещение за нуждите на предвидената в сградата сплинкерна инсталация.
Товаро-разтоварните дейности за издаване на стока се извършват по южната фасада като за всеки второстепенен модул са предвидени по 2бр. секционни врати за зареждане на микробуси при крайните три от изток и крайните три модула от запад. В средните четири второстепенни модула са предвидени по 2бр. врати с уплътнителни ръкави и нивоизравнителни платформи за обслужване на ТИР. От юг също са предвидени: офис за приемане на документи, санитарни и обслужващи помещения.
В първата ос (6,00м) по продължение на южната фаса при двата източни и двата западни главни модула са предвидени частични полунива (К+5,60) за офис помещения, съблекални и обслужващи помещения. За обслужване на полунивата са предвидени вътрешни стълбищни клетки,  съответно 1бр. за северната и 4бр. за южната фасади, разположени разсъсредоточено за да се осигури необходимата дължина на евакуационен път и противопожарни изисквания.
 
3. ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС, складови и обслужващи помещения
_______________________________________________________________________________
 
Обектът представлява складова база за съхраняване на ралични по вид стоки, които са палетизирани и се транспортират с автомобилен транспорт, собственост на различни фирми. Всички стоки са в собствена опаковка и са палетизирани на евро- и нестандартни палети.   
В складовете продукцията ще се складира на високо стелажни складови модули с дължина до 36 м. и височина до 10,5 м. на пет реда във височина. Разстоянието между редовете във височина е ориентировъчно 2100 мм. Продукцията ще бъде палетизирана на евро или нестандартни палети, като максималното тегло на една палетизирана единица е 1100 кг. В една клетка с размери ширина 2800 мм. и дълбочина 1100 мм. ще се складират по три евро палетни единици или по две нестандартни палетни единици.  
Вътрешно складовият транспорт (на второстепенен модул) ще се осъществява с електрокари високоповдигачи (3 бр.) с товароподемност 1,6 т. и височина на повдигане до 11.00 м., както и ръчноводими електрокари нископовдигачи с товароподемност 1,6 т. и транспалетни колички (общо 5 бр.). Акумулаторните батерии на предвидените електрокари са сухи /гелови/, които при зареждане не отделят водород и не образуват експлозивна атмосфера.
Освен товарните отвори по фасадите са предвидени и всички необходими обслужващи и евакуационни изходи. За адмнистративните помещения, както и за естествено осветление на складовите площи по продължението на северната и южна фасади  е предвидено естествено осветление. За основния складов обем осветлението е принудително.
 
4. КОНСТРУКТИВНА СХЕМА И ЗАВЪРШВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ
 
 
Конструкцията на сградата ще е стоманена.
-       полуниво – стоманена носеща конструкция, ст.бет. плоча;
- външни стени: Фасадни плочи с топло-  и   звукоиолация за противопожарна защита  с обшивка LT ламарина,  EI 15min.
Двата етапа ще бъдат разделени от брандмауер, изпълнен от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и  с минимална огнеустойчивост EI 120. Брандмуауери има и межу всеки два големи модула.
- покрив: хидроизолация -PVC мембрана 1,8см; плочи с топло-  и   звукоиолация за противопожарна защита  защита  с обшивка LT ламарина,  негорими, клас А1.
_______________________________________________________________________________
5. ДОВЪРШИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
_______________________________________________________________________________
 
Преградни стени :
– брандмауер от трислойни сандвич панели, EI 120min; LT ламарина; см; щендерни стени с гипсофазер
Предпазни парапети – височина 95 см от ниво готов под при стълби, 110см при второто ниво
Окачени тавани - предвиждат се окачени тавани от гипскартон в административно-битова част;
Врати и прозорци – по спецификация;
Настилки - в складовата част се предвижда шлайфан бетон. В санитарните помещения - теракота и фаянс.
 
6. ИНСТАЛАЦИИ
_______________________________________________________________________________
Ел. инсталацията ще се изпълни с кабели положени скрито, на кабелни скари и изтеглени в PVC тръби. Отделните инсталации са на отделни токови щрангове: основно осветление, дежурно, аварийно, захранване на ОиВ инсталация, автоматични врати и др.
Предвижда се климатизация на складовете с VRV система. Съществува възможност и за използаване на модулите като „сух“ склад.
Офисните и обслужващите помещения  са климатизирани с локална сплит система.
  Вентилация се предвижда във всички санитарни и безпрозоречни помещения, както и в техническите помещения. 
 
7. КОМУНИКАЦИЯ И ДОСТЪПНА СРЕДА
_______________________________________________________________________________
 
Вертикалната комуникация към междинното ниво в складовия сектор  се осъществява посредством стълбищни клетки, разсъсредоточени с цел осигуряване на необходимите разстояния за евакуация.
 За преодолояване на денивелацията на нивата и терена са предвидени външни рампи и стълби.
_______________________________________________________________________________
8. ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ЕВАКУАЦИЯ  _____________________________________________________________________________
 
Сграда №3 е от III-та степен на огнеустойчивост, разделена от брандмауери на модули с площ по-малка от 4 500кв.м, с предвидена пожарогасителна инсталация.
Около сградите е предвиден сключен път за противопожарни цели, зона за подход на тирове и бусове към товаро-разтоварните рампи и паркинг зона за леки автомобили.
Конструктивните елементи на сграда №3 следва да се предвидят с огнеустойчивост отговаряща на III-та степен на огнеустойчивост на сградата, както следва:
 
Степен
на
огнеустой-
чивост
на сградите Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите
колони и рамки външни и вътрешни носещи стени външни и вътрешни неносещи стени стени на евакуационни коридори и фоайета между-етажни преградни конструк-ции стени на стълбища площадки и рамена на стълбища покривна конструкция със защита съгласно колона 6 покривна конструк-ция без защита съгласно колона 6
R REI EI EI REI EI R R или RE R или RE
III 60 60 15 30 45 60 45 не се
нормира 30
Съгласно изискванията на чл. 14, ал.10, всички строителни конструктивни елементи на строежа, е необходимо да бъдат предвидени с клас по реакция на огън най-малко С. Фасадните стени е необходимо да бъдат с огнеустойчивост EI/EW15. 
Необходимо е сградите да бъдат обхванати от автоматична пожарогасителна система, същата ще бъде проектирана съгласно изискванията на БДС EN 12845 : 2015 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации“. 
Предвижда се външно водоснабдяване за пожарогасене чрез надземни ПХ.
За осигуряване на необходимото отдимяване на складовете са предвидени покривни димни люкове с ръчно упрравление и ел.задвижване, които позволяват и използването им за естествена вентилация и осветление.
Техническият проект е разработен съгласно Наредба № Із-1971/2009 г. за СТПНОБП, чиито изисквания саподробно отразени в част „Пожарна безопасност“.
_______________________________________________________________________________
9. Архитектурно решение. 
_______________________________________________________________________________
 
Архитектурният образ на сградата е изграден с цел  придаване промишлено-складов облик на обекта.
  С вертикалната планировка на терена е осигурен удобен достъп до сградата, подходящо отвеждане на повърхностните води и възможност за нормален пешеходен и автомобилен достъп.
  В свободните от застрояване части на терена е предвидено паркиране и озеленяване.
______________________________________________________________________________
10. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТ.
_______________________________________________________________________________
 
В терена не съществува дървесна растителност, подлежаща на опазване. В незастроената част на имота ниско и високо озеленяване ще бъде подробно отразено в техническата фаза на проекта за паркоустройство и благоустройство. 
_______________________________________________________________________________
11. ПЕРСОНАЛ И ПАРКИРАНЕ В ИМОТА
_______________________________________________________________________________
 
Етаж Помещение
функционално предназначение Населеност
Сграда №3
Кота ±0.00;+5,60 складова зона ; технически персонал 49
Сграда №3
Кота +5,60 Администрация; технически персонал 56
общо 105
 
Необходимите паркоместа за обекта са осигурени изцяло в границите на УПИ. Броят на паркоместата за автомобили и велосипеди е изчислен съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017Г. ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ, като се има предвид забележката в чл.44, както следва:
Основни допълнителни Основни Допълнител
ни
Сграда №3
Складова база с административна част Приложение №5:
по 1бр. на 1-4 работещи
+20%(чл.44) 105/3
=35бр. 35*20%
=7бр. по 1бр. На 950,00кв.м РЗП
+20%;
21472,40/
950=22,60бр 22,60*20%=
4,52бр.
Необходим брой места 42бр. ~ 42бр. 27,12 ~ 27бр.
Осигурени  места по проект
Общо паркоместа
61бр. Общо веломеста
30бр. 
 
_______________________________________________________________________________
12. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ.
_______________________________________________________________________________
Допустими показатели съгласно ПУП:
Макс. Пл.     -  80%
Макс. Кинт.  -  2,5
Мин. Озел. -  20%
 
Постигнати технико-икономически показатели за имота:
СЪГЛАСНО НАСТОЯЩ ПРОЕКТ:
площ УПИ=58281,00м2
ЗП сграда №3=20339,15м²; 
РЗП сграда №3=21472,40м²;
Пл.=34,9%<80%
Кинт=0,37<2,5
Озел.=38,86%>20%
Изготвил:…………………….
/арх. Д.Караиванова/