СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ОФИС И КОРПОРАТИВНИ СГРАДИ

СОФИЯ ОФИС ЦЕНТЪР 1

ИНВЕСТИТОР:

София Офис Център ЕООД

КОНСТРУКТОР:

Бета Консулт ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Диана Комерс - 1 ЕООД

АРХИТЕКТ:

Ателие Серафимов Архтекти ООД, арх. Радомир Серафимов

АДРЕС:

гр. София
ИНФОРМАЦИЯ

 
Описание на сградата - София Офис Център
 
Офис сградата с магазин, ресторант, две нива подземен паркинг, е разположена в УПИ I-753, кв. 2, м. Цариградско шосе – Караулката, район „Младост”-СО. Местоположение на имота е в близост до скоростната градска магистрала бул. Цариградско шосе и е част от вече формиран бизнес парк. През имота минава метротунелът на линия М4. Сервитутната линия ограничава строителството в имота.
Местоположението го прави лесно достъпен – разположен е на една от главните артерии на града - в непосредствена близост до метростанция и редица  автобусни линии.  
Съществуващо стоманобетоново подземно ниво умело е включено в обема на новопроектираната сграда, което увеличава броя на подземните паркоместа с 21 спрямо първоначално предвидените.  Усвоен е  обемът, попадащ в сервитута на метротунела.
 
Новопроектираната сграда е решена еднообемно. Източната и западната фасада са пластично оформени с декоративна структурна мрежа, което придава деловитост, строгост и елегантност на облика. Мрежата играе роля и на слънцезащитна мембрана. В нея са имплантирани окачената фасада и открити, инсталационни тераси. Имотът се намира в зона, в която височината на сградите не се ограничава, но  попада и в контактната зона между жилищен квартал и бизнес парк. Затова височината й е ограничена до 50м, като създава естествена шумоизолираща преграда между градската магистрала и жилищния квартал.
Последният – терасовиден етаж е отдръпнат навътре. Отстъпът следва ограничителните застроителни линии. Леки слънцезащитни устройства – перголи, част от декоративната структурна мрежа, оптично продължават обема на сградата. 
Входът е подчертан от широка козирка – крило с височина през етаж и половина. 
Площта на имота е 5 655 m2. Строежът е ВТОРА   категория. Застроена площ = 850,09 м2
РЗП / над терена/ = 19 173,62 м2;   РЗП / офиси / = 14 948,85 м2;   РЗП с включени сутерени = 24 149,37 м2
 
Основният подход към сградата се осъществява през локалното платно на бул. „Цариградско шосе” и тупикова улица. На нивото на терена са осигурени парково озеленяване, наземен открит паркинг с 4 електрически зарядни станции - всяка за по 2 електро автомобила. В подземния паркинг са разположени още 10 такива станции. Общият постигнат капацитет за паркиране в имота е 193 места, от които 28 - с възможност за зареждане на електроавтомобили.  Предвиден е директен външен достъп до ресторант и кафене за всички работещи или живеещи в района.
 
Сградата се състои от четиринадесет надземни и две подземни нива. Функционалното решение е максимално компактно. Съобразени са всички нормативни изисквания за този тип обществени сгради.
В центъра са обособени две комуникационни ядра, достъпни през общо фоайе, всяко от които с по едно евакуационно стълбище, разположено в самостоятелна стълбищна клетка, и общо 7 асансьора. Чрез тях се осъществява и разсредоточаването на вход – изходите. 
 
Офисните (типови) нива, всяко със застроена площ от 1 429,31m2, могат да  бъдат разделяни на 2,3 и 4 офиса или да се обединят е едно „open office” пространство. Отделните офиси разполагат с помещения за работни срещи, почивка, хранене и санитарно-битови помещения, оразмерени съгласно броя на служителите. За всички офиси е осигурено странично естествено осветление. Двойният под позволява вариантност на обзавеждането. Ясно проведената „модуларност” създава безконфликтно решаване на всички инфраструктурни връзки. Етажната височина на офисните нива е 3,80m, a светлата височина в офисните площи - 2,95m. 
В интериора са заложени качествени и трайни материали. За благоприятната работна атмосфера в офисите са предвидени звукопоглъщащи материали за минимално шумово замърсяване и здравословна работна среда. Това е постигнато със специални текстури на плочите на окачените тавани и изпълнението на мокетни плочи върху инсталационния под. Всяко офис пространство е съобразено с конкретните желания на наемателите, като спазва и допълва изискванията на всеки бранд. Следването на световните тенденции умело съчетава традиционната бизнес среда с места за комфортно неформално общуване, почивка и нетрадиционни работни места.
 
 
Климатизацията на сградата се осъществява от VRF системи с въздушни кондензатори. Предвид ориентацията и различната потребност на помещенията, по отделните фасади са заложени тритръбни VRF системи за преходните сезони. Всяка система обслужва по един офис в сградата. Този тип системи позволяват едновременно отопление и охлаждане в отделните помещения. Сървърите помещения се обслужват и от индивидуални климатизатори „сплит” система. Обработката на въздуха се осъществява посредством климатични камери, разположени на покрива.
За подсигуряване на нуждите на ресторанта от топла вода за битови нужди е предвидена система с термопомпен агрегат въздух-вода. 
Предвидено е изграждане на цялостна система VRF  и връзката с BMS чрез системен Gateway BACNET,  осигуряващ информация за всички вътрешни и външни тела в обекта. Климатичните камери имат връзка BMS по стандартен протокол Modbus. 
 
Главното разпределително табло е съставено от няколко секции, едната от тях  е резервирана от Дизел генератор 1000kVA/830kW. Агрегатът се монтира  на терена,  от който   се захранват консуматори първа категория на електро захранване съгласно  Пожарна наредба.
Дизел агрегатът обезпечава и други консуматори, които се изключват при сигнал за пожар. Електрическо захранване от дизел  се осигурява  и на всички асансьори, общо осветление по етажите, контакти в  администрация и на работните места.
За вътрешните осветителни инсталации са използвани  осветителни тела със светодиодни светлинни източници за икономия на електроенергия и по-добър зрителен комфорт. Управлението на осветлението на общите части, фасадно и др. става централизирано чрез система за “Сградно управление” (BMS).
Изградена е система за контрол на достъпа.
 
 
Ключови качества на сградата, заради които тя трябва да бъде отличена:
 
1. В рамките на имота е предвиден ретензионен резервоар, задържащ дъждовната вода, която се използва за поливни нужди.
2. Предвиден е покрит вело-паркинг с капацитет 42 велосипеда. Тротоарът пред УПИ е широк 550см, от спирката на метрото до сградата. В тази ширина свободно могат да се придвижват споделено пешеходци и велосипедисти.
3. Голям е приносът по отношение на Оценка на жизненият цикъл на сградата,  като част от заварената в имота сграда е успешно имплементирана в новопроектираната. По този начин се намаляват строителните разходи и се увеличават възможностите за подземно паркиране.
4. Изградена е BMS система за контрол и автоматика на всички сградни инсталации.
5. Сградата е отличена с BREEAM  Сертификат - оценка „ Excellent”