СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Жилищни сгради над 10 000 кв.м. РЗП > ПАНОРАМА ПАРК (КОМПЛЕКС ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - I-ВИ ЕТАП)

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НАД 10 000 КВ.М. РЗП

ПАНОРАМА ПАРК (КОМПЛЕКС ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - I-ВИ ЕТАП)

ИНВЕСТИТОР:

ПЛАНЕКС ЕООД, Варна

КОНСТРУКТОР:

АВЕГА Инженеринг ЕООД, инж. Веселин Първанов, 1303 София, Център, ул. Балкани № 4

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПЛАНЕКС ЕООД, Варна

АРХИТЕКТ:

„Е-Арх Студио“, арх. Мартин Христов, арх. Галина Балева

АДРЕС:

гр. Варна, ул. Петър Скорчев № 4
ИНФОРМАЦИЯ

Имотът, в който са ситуирани сградите, е с площ 11 504кв.м. Обслужва се от две вътрешнокватрални улици от североизток и от юг. Теренът е с изразен наклон, като денивелацията е 15м с наличие на висока дървесна растителност. Отчитайки градоустройствените и теренни характеристики на имота в него се разполагат две свободностоящи сгради – Сграда 1 в южната част и Сграда 2, разположена в северната част на имота,  ситуирането на сградите е изцяло съобразено със съществуващата дървесна растителност, която оформя богата паркова зона. Сградите е предвидено да се изпълнят на етапи.
 
Сградите са развити самостоятелно, като Сграда 1 се състои от три подземни нива гаражи осигуряваши 138бр. Паркоместа и 12 надземни етажа, разделена е на три входа. В надземните етажи са разположени общо 133 апартамента с една, две и три спални. Общо комплекса се състои от 292 жилища и 292паркоместа.  Покривите на подземните нива с гаражи са оформят като градини и зони за рекреация, с възможност за ползване от живущите. Пешеходният достъп е осигурен през алейна мрежа свързваща двете сгради с парковата среда. 
 
Конструкцията на сградата е стоманобетонна смесена - гредова и безгредова с неносещи преградни и ограждащи зидове. Покривът е плосък с кота било  +35,40 .
      
Довършителни работи: Външните преградни стени са от тухли 25см. За направата на фасадното оформление е предвидена ефективна топлоизолация. Финишните материали са минерална мазилка и декоративни ажурни елементи от еталбонд, даващи характерен облик на сградата. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:
 
 
ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ (Етап I и Етап II):
Площ на УПИ XXIX – 11 504 кв.м
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ: 2891.43 кв.м
РЗП (съгл. §5 т.18 от ЗУТ във връзка с чл.10 от Нар. 7) : 36454.07кв.м
Обща РЗП: 43166.25кв. 
 
Брой апартаменти: 292 бр. 
Офиси: 893 кв.м.
 
Автомобилни паркоместа: 308бр. (221 закрити, 87 открити)
Необходими паркоместа за автомобили, съгл. Нар.2, табл. 4а – 292 бр. за жилища и 9 бр. за офиси.
- Жилища – 292 ПМ
- Офиси – 16 ПМ
 
Велосипедни паркоместа: 111бр. (клас 1 – 104бр.)
Необходими паркоместа за велосипеди, съгл.Нар.2, табл.4Б: 110бр. 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕТАП I
Застроена площ: 1 388,24кв.м.
РЗП (съгл. §5 т.18 от ЗУТ във връзка с чл.10 от Нар. 7) : 19 968,50 кв.м
Брой апартаменти: 133 бр. 
 
Автомобилни паркоместа: 168бр. (135 закрити, 33 открити)
Необходими паркоместа за автомобили, съгл. Нар.2, табл. 4а – 133 бр.