СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И СГРАДИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

СУПЕРКОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР ПЕТАСКЕЙЛ БЪЛГАРИЯ

ИНВЕСТИТОР:

София Тех Парк АД, водещ партньор в Консорциум Суперкомпютър Петаскейл– България

КОНСТРУКТОР:

Балмер Инженеринг ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МИКС Констръкшън ООД

АРХИТЕКТ:

Тилев Архитекти ЕООД

АДРЕС:

гр. София
ИНФОРМАЦИЯ

Инвеститор: „София Тех Парк“ АД, водещ партньор в Консорциум „Суперкомпютър Петаскейл– България“
Проектант: "Тилев Архитекти" ЕООД
Конструктор: "Балмер Инженеринг" ООД
Изпълнител строителни конструкции: МИКС Констръкшън ООД
Инженерни системи: ЕЛЕКТРИСИТИ  ЕООД
Система ОВК: ТЕХНОМАШПРОГРЕС  ООД
Система Сградна автоматизация / BMS: НЮ СИСТЕМ ООД
Конструктор: Балмер Инженеринг ООД
Проектен мениджър: „Бейтс България“ ЕООД
 
Суперкомпютърният център с разположения в него първи от своя клас петаскейл суперкомпютър в България – Discoverer, е създаден след одобрената през 2020 г. кандидатура на страната ни за участие в европейската мрежа на високопроизводителните машини EuroHPC JU. Българската държава, заедно с Испания, Финландия, Италия, Чехия, Люксембург, Португалия и Словения, бе избрана за страна домакин, в която да се изгради един от суперкомпютърните центрове на ЕС. Това е предпоставка страната ни да се преврне в дигитален хъб в Югоизточна Европа.
Главното предназначение на сградата е да предостави оптимални и високоспециализирани условия за функционирането на суперкомпютъра, регистриран с името Discoverer. Машината беше класирана на 91-во място в света от международната класация Top 500, след тестове според стандартите и изискванията на независимата неправителствена организация, поддържаща класацията. При тестовете Discoverer показа параметри 4,5 петафлопа и близо 6 петафлопа върхова производителност.
Местоположението на суперкомпютърния център в София Тех Парк допълва съществуваща екосистема, подкрепяща стартиращи бизнеси, малки и средни предприятия, науката, образованието и иновациите. В София Тех Парк имат място и развойни звена на водещи технологични компании и научни екипи с проекти в областите биоинформатика, биохимия, изкуствен интелект, автомобилно инженерство, персонализирана медицина и 3D технологии. Това са и част от областите, в които ще бъде оптимизиран да работи Discoverer, наред с прогнозиране на времето и климатичните промени.
Сградата на суперкомпютърния център е ситуирана в ПИ 68134.4081.9604, част от УПИ I, кв.10, м. „Къро“, м. НПЗ „Изток“, Район „Младост“, с обща площ 248 964 кв.м. УПИ I попада в Смесена многофункционална зона с устройствени показатели Пл. 60%, Кинт. - 3.5, Оз. мин. - 40%. Територията на УПИ1 е научно-технологичен комплекс в богато озеленена среда, управляван от „София Тех Парк“ АД.
ЗП: 1510 кв.м.
Нетна площ на Суперкомпютърния център: 755 кв.м.
Предизвикателство при ефективното планиране на площите бе съобразяването със специфичните технически изисквания за функциониране на изчислителната конфигурация. Такива са необходимите за суперкомпютъра функционалности на системите за охлаждане и чистота на въздуха, детекция на влага, непрекъсваемо електрозахранване, газово пожарогасене, пожароизвестяване, системи за физическа и киберсигурност и връзките им със сградната автоматизация за управление, контрол и прогнозно откриване на повреди. 
Уникален по рода си е студовият център, който осигурява иновативно водно охлаждане на Discoverer, като флуидът достига до самите изчислителни микрокомпоненти. Това повишава изключително прецизността на планиране, проектиране, изграждане и оперативна работа на системата и представлява една от съществените разлики с познатите ни конвенционални центрове за данни. Охладителната система включва сухи охладители за свободно охлаждане чрез охладителния потенциал на външния въздух и водоохлаждащи агрегати с водоохлаждаеми кондензатори, система за анализ и контрол на качеството на флуида, а мощността на системата е 1,1 MW. Създадена е възможност генерираната при охлаждането на Discoverer топлинна енергия да се пренасочи за отопляване на съседни обекти в кампуса.
Минимизирани са възможностите за непланирани прекъсвания на Discoverer по време на експлоатация. Част от системата, гарантираща непрекъсваем процес на работа, е UPS система с инсталирани батерии с мощност 1 MW.
В сградата са обособени приемна зона, обслужваща зона, сървърно помещение с охранителна техника и комуникационно оборудване за нуждите на сградата, зала за суперкомпютъра, отделни помещения за ОВиК оборудване, за UPS и електро табла, за батерии към UPS, за охрана и битов сектор, за BMS и трафопост. Залата за суперкомпютъра е с повдигнат под с носимоспособност 2300 кг/кв.м. и със структурен окачен таван, оразмерен за изчислителни центрове. 
Сградата е със сглобяем стоманобетонов скелет, метален покрив и фасади от термопанели. ОВК оборудването на покрива стъпва върху стоманена скара, разпределяща теглото на оборудването между покривните столици. 
За сградата се предвижда обслужване от леки и товарни автомобили. На терена са налични паркоместа за кратковременно паркиране. На метри са достъпни и зарядни устройства за електромобили.
Основно предизвикателство на проекта бе за една година от белия лист да се създаде суперкомпютърен център и да се стигне до инсталиране и тестове на Discoverer, които го изстреляха на 91-во място сред петстотинте най-мощни изчислителни машини в света. Чрез добра проектна организация, избраните екипи проектанти и изпълнители завършиха в срок проектиране, груб строеж, подземна инфраструктура, всички основни и специализирани инсталации в сградата. 
Обслужването на суперкомпютъра изисква минимален персонал за поддръжка. Сградната автоматизация за наблюдение, управление, контрол и прогнозно откриване на повреди е свързана с всички критични за работата на суперкомпютъра системи и позволява дистанционен мониторинг и корекции на функционалните показатели на отговорните съоръжения. Софтуерът е специално разработен за целта, като обслужва целия работен цикъл на всички системи в сградата, анализирайки условията на работа и външните климатични фактори. 
За сградата отсъства основание да се очаква отрицателно въздействие върху околната среда, потвърдено и от преценката, издадена от РИОСВ. На територията на София Тех Парк се поощрява всяка инициатива за подобряване показателите за чистота на въздуха и във връзка с това са обособени стоянки за зареждане на споделени електромобили за улесняване придвижването до всяка дестинация в парка и извън него. Във вътрешнотранспортната мрежа на парка се допускат само електромобили и сервизни превозни средства. Гененрираната от Discoverer остатъчна топлинна енергия ще бъде повторно използвана за допълване нуждите на сградния фонд на София Тех Парк.
В територията на София Тех Парк, част от който е и Суперкомпютърен център петаскейл България, е развито богато озеленено околно пространство, изградени са множество спортни съоръжения на открито, както и действащ целогодишно спортен център.
Чрез суперкомпютъра Discoverer, България вече заема ключова позиция сред високоизчислителните центрове на ЕС, които са отворени към европейските изследователи, индустрията и бизнеса, за разработване на проекти, изискващи моделиране чрез високоскоростни изчисления.
Чрез Суперкомпютърния център в София Тех Парк ще бъдат подкрепени научноизследователски и иновационни дейности, ползващи технологии за симулиране, моделиране и оптимизация, като целта е да се стимулира промишленост, адаптирана към нуждите на 21 век. 
В Суперкомпютърен център петаскейл България, изграден в София Тех Парк, са имплементирани върхови технологии, реализирани в критично кратък срок от български екипи, при спазване на нормативните и законови изисквания в страната и ЕС.