СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СГРАДИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК, ГР. БУРГАС

ИНВЕСТИТОР:

ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД

КОНСТРУКТОР:

инж. Веселин Първанов, инж. Койчо Донев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Архитектурно и Строително Бюро ХЕЛВЕЦИЯ ЕООД

АРХИТЕКТ:

арх. Елена Каменов, арх. Даниела Георгиева, арх. Снежана Митевска, арх. Петя Алексиева

АДРЕС:

гр. Бургас
ИНФОРМАЦИЯ

Описание на обекта:
МБАЛ Сърце и Мозък Бургас
 
Инвестиционни характеристики
 
МБАЛ Сърце и Мозък в Бургас е високотехнологично лечебно заведение от най-висок клас, насочено към лечение на широк спектър от социално значими заболявания. Мащабният проект е с разгъната застроена площ от над 15 000 кв. м. и осигурява 330 болнични легла. Това е втората сграда от веригата болници „Сърце и Мозък“. Проектът цели да запази устойчивостта и разпознаваемостта на архитектурните и интериорни решения като елемент от тоталния дизайн на лечебното заведение. Надградена е стратегията за цялостна грижа към преживяването на пациента, който следва да се чувства навсякъде в позната и сигурна среда. Компактната 11- етажна архитектурна композиция помещава множество различни клиники с най-високо III-то ниво на компетентност (съгласно националните медицински стандарти). Проектирането на болницата е пряко обвързано с всички нововъведенията в методите на лечение и съвременните постижения на медицинската техника. Обектът разполага с най-големия в региона операционен блок с 14 операционни зали, включително хибридна операционна зала с интраоперативна ангиография. Сградата отговаря на изискванията за енергийна ефективност и използва интелигентни енергоспестяващи решения.
 
Архитектура, дизайн, функционалност
 
Обектът се отличава с прецизно функционално планиране на голяма по обем болнична структура за активен лечебен процес, включваща хирургични и терапевтични специалности, реанимация и интензивно лечение, операционен блок, широко застъпена образна диагностика, специализирани лаборатории. Поради ограничената площ на имота е избрана изключително компактна архитектурна композиция и високоетажно застрояване. Приложена е коридорна схема с двустранно застрояване, която включва по две отделения на всеки етаж. Партерното ниво обхваща диагностично консултативен блок с просторна чакалня и централно разположена регистратура. Отделенията са разпределени по етажите в зависимост от спецификата на медицинската специалност, като тези с хирургична насоченост са ситуирани в близост до операционния блок. Самият операционен блок, който включва 14 операционни зали, е сепариран на последният от болничните етажи с цел ограничаване на масовия достъп, а и поради близост с покривно разположените климатични съоръжения на всяка операционна зала. Една от операционните зали е изпълнена като хибридна – с интраоперативен ангиографски апарат Phillips от последно поколение. В 10 от операционни зали освен конвенционална операционна маса е предвидена високотехнологична апаратура за образна диагностика от стационарен или мобилен тип. В сутеренния етаж е разположено обширно отделение по образна диагностика с 2 компютърни томографа, рентгенов апарат за графия и скопия, ядреномагнитен резонанс. Всички функционални звена в болницата са достъпни от двата комуникационни възела с общо 6 асансьорни уредби, които осигуряват непресичащи се потоци за движението на пациенти, придружители, персонал и материали в цялата сграда.
 
Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели
 
Предизвикателство по време на проектирането и строителството представлява компактното функционално решение и икономичното интегриране на голям брой помещения със сериозни хигиенни изисквания, както и прецизното координиране на многобройните инсталации. Създадената в МБАЛ Сърце и Мозък Бургас среда е целенасочено ориентирана приоритетно към пациентите и процеса на оздравяване. Пространствената композиция, големината и формата на помещенията, материалите на ограждащите повърхности, цветът, естественото и изкуственото осветление – всички компоненти на интериорния образ са активно използвани в тази посока. Така например изборът на различен цвят за всеки етаж е използван като инструмент за подобряване на ориентацията на пациентите в непозната за тях среда. Естественото осветление e широко застъпено във всички функционални сектори. 
Решенията за интериорен дизайн допълнително развиват удачно мащабираните комуникационни пространства, ясните линии и цветови схеми като засилват чувството за увереност и комфорт на пациентите. Избрани са висококачествени материали за финишните покрития, осигуряващи възможност за функциониране както на общите части, така и на зоните с изисквания за стерилност. Подовите и стенни покрития са оформени с хомогенни PVC настилки и облицовки Tarkett. Окачените тавани на чистите помещения са тип Clip-in. 
Фасадната композиция представлява съчетание от окачена фасада и плътни части, пред които са изпълнени декоративни окачени пана от алуминиеви ламели. Линейната структура е използвана не само с декоративен ефект, а и като слънцезащита. Южното изложение на болничните стаи и защитата от слънчевото греене обуславя също избраният тъмен и силно огледален ефект на стъклопакетите. 
При изграждането на обекта са прецизно спазени изискванията за енергийна ефективност. Детайлите между конструктивни и преградни елементи са рационално проектирани с цел избягване на топлинните мостове. Селектирани са ограждащи елементи с подходящи характеристики, така че в сградата да може да се поддържа оптимална температура при минимални разходи за отопление и охлаждане. Всички инсталации са високо ефективни и енергоспестяващи. Системите са снабдени с ВМС център, оптимизиращ енергийните разходи на отоплителните, вентилационните и климатични инсталации.
 
Защо смятате, че сградата трябва да бъде отличена - избройте 3 ключови качества на сградата, заради които смятате, че сградата трябва да бъде отличена
- Компактна пространствена композиция, в която успешно е развита голяма по обем болнична структура с изключително високо ниво на сложност на технологичните и функционални решения
- Многобройните регулаторни изисквания не възпрепятстват създаването на архитектура, ориентирана към комфорта на пациентите и интериорни решения допринасящи за успешния лечебен процес;
- Сградата обезпечава всички изисквания към пространствата, пряко обвързани със съвременните нововъведенията в методите на лечение.