СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Социална инфраструктура - Сгради здравеопазване > МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК ПЛЕВЕН, ОНКОЛОГИЯ, ГАМА НОЖ И ЛЪЧЕТЕРАПИЯ

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СГРАДИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

МБАЛ СЪРЦЕ И МОЗЪК ПЛЕВЕН, ОНКОЛОГИЯ, ГАМА НОЖ И ЛЪЧЕТЕРАПИЯ

ИНВЕСТИТОР:

ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД

КОНСТРУКТОР:

инж. Веселин Първанов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Авто строй ООД

АРХИТЕКТ:

арх. Елена Каменов, арх. Даниела Георгиева, арх. Христина Несторова

АДРЕС:

гр. Плевен
ИНФОРМАЦИЯ

Описание на обекта:
МБАЛ Сърце и Мозък, Плевен
Oнкология, Гама Нож и Лъчетерапия
 
Инвестиционни характеристики
 
Новите болнични крила представляват втори етап от развитието на комплекса МБАЛ Сърце и Мозък в гр. Плевен, който вече разполага общо с 550 болнични легла. Разгъната застроена площ на новите обекти е над 10 000 кв. м. Само в рамките на една година е построен и вече функционира този уникален за България комплексен онкологичен център, който прави възможна съвременната диагностика, високотехнологичното лечение и дългосрочното проследяване на най-високо ниво, каквито предлагат само най-големите онкологични центрове в САЩ и Западна Европа. Във втората фаза на комплекса е развит и усъвършенстван подходът от съществуващата структура. Независимо от строгите рамки на техническите и функционални изисквания, централна роля в проектантската концепция е отредена на пациента и неговото оздравяване. Създаването на комфортна за пациентите среда за лечение, паралелно с обезпечаване на условията, необходими за медицинските специалисти, са основна цел при изграждането на комплекса от фазата на предварителната концепция до самото завършване на строежа.
 
Архитектура, дизайн, функционалност
 
Новите болнични крила създават, заедно със съществуващата сграда, единна П-образна композиция на комплекса. В нея отделните елементи на болничната структура са групирани по функционален признак. Новите постройки са ситуирани в западна и южна посока, за да се запази източната ориентация на дворното пространство, както и основният вход откъм ул. Пиер Кюри. Независимо от денивелацията на терена, коридорната схема на комплекса осигурява връзки на всички болнични нива.
Партерният етаж на новите сгради надгражда диагностично-консултативния блок на болницата с нови кабинети, оборудвани според спецификата на всяка медицинска специалност. Западното крило функционално представлява връзка между старата и новата структура. В партерното ниво е изпълнен изцяло нов лабораторен сектор, включващ както основен тип лаборатории с голям капацитет - клинична и микробиологична, така и специализирани лаборатории по вирусология, клинична патология и молекулярна генетика. Вторият етаж интегрира 7 нови многофункционални операционни зали към операционния блок на комплекса. Получена е сложна, но безпрепятствено организирана структура от общо 14 операционни зали с осигурен поток за пациенти, персонал, стерилни и нестерилни материали, както и с необходимото инсталационно обезпечаване. Следващите етажи на западното крило представляват разширение на стационарите към съществуващата болница с допълнителни отделения по Кардиохирургия, Неврология и Рехабилитация.
В южното крило са ситуирани клиники, насочени към диагностика и лечение на масивни тумори – медицинска онкология, лъчелечение, гръдна и обща хирургия. Клиниката за лъчелечение, която разполага с Гама нож, линеен ускорител, 4D скенер, дозиметрично оборудване, както и поддържащата инфраструктура, база данни и софтуер за планиране, изпълнение и контрол на качеството, дават възможност за най-усъвършенстваната и прецизна лъчетерапия и радиохирургия на цялото тяло, и в частност на мозъка и централната нервна система.
Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели
 
Най-предизвикателната задача по време на проектирането и строителството е интегрирането на тежкото (над 40 т.) и с изключително високо ниво на йонизиращо лъчение оборудване в архитектурната композиция. Подземните бункери с бетонни стени и тавани с дебелина над 2 м осигуряват необходимата защита, както и цялата инфраструктура за ултра прецизната радиохирургия. Основна цел на проектантския екип е включването на тази модерна технология безпроблемно в интериорната концепция, като същевременно се създаде среда, фокусирана върху удобството за пациента. Решенията за интериорен дизайн допълнително развиват удачно мащабираните комуникационни пространства, ясните линии и цветови схеми от първата фаза на проекта, засилващи чувството за увереност и комфорт на пациентите.
Здравословната среда за лечение и работа е основен фактор при избора на строителни материали. Избрани са висококачествени материали за изпълнение, осигуряващи възможност за функциониране както на общите части, така и на зоните с изисквания за стерилност. Подовите и стенни покрития са оформени с хомогенни PVC настилки и облицовки Tarkett. Окачените тавани на чистите помещения са тип Clip-in. Предвидени са окачени тавани във цялата сграда, осигуряващи необходимото пространство за монтаж на системи и оборудване. 
Всички инсталационни системи на сградите са високо ефективни и енергоспестяващи. Инсталациите са снабдени с ВМС център, оптимизиращ енергийните разходи на отоплителните, вентилационните и климатични инсталации. Той гарантира пълен контрол на параметрите в помещенията и сигурността на работа. 
 
Защо смятате, че сградата трябва да бъде отличена - избройте 3 ключови качества на сградата, заради които смятате, че сградата трябва да бъде отличена
- Функционалната композиция обезпечава интегрирането на уникална за България високотехнологична медицинска технология
- Независимо от строгите технологични и регулаторни изисквания е създадена архитектурна среда, в която комфортът, сигурността и удовлетвореността на пациентите в процеса на лечение стоят безкомпромисно на първо място. 
- Композиционно и функционално единство на обекта, независимо че етапите се изпълняват по различно време