СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Проекти, свързани с развитието на градовете > РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ПЕШЕХОДНА ЗОНА, ГР. ВРАЦА

ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ПЕШЕХОДНА ЗОНА, ГР. ВРАЦА

ИНВЕСТИТОР:

Община Враца

КОНСТРУКТОР:

инж. Елена Марангозова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Пътинжинеринг-М АД, Монтана - инж. Веселин Рашоевски

АРХИТЕКТ:

miodesign – доц.д-р арх. Мария Давчева, проф. д-р арх.Орлин Давчев, арх.Пламена Георгиева, д-р арх.Веселина Мирева, арх. Мария Иванова, д-р ланд. арх. Цветелина Йорданова

АДРЕС:

гр. Враца
ИНФОРМАЦИЯ

Проектът за реконструкция на централна пешеходна зона на Враца обхваща територията от ул. Поп Сава Катрафилов до площада при ЖП гарата, включително ул. "Търговска" и прилежащите й територии (РЗП 85 000 кв. м). През 2020 г. завърши първият етап, който включва реализацията на четири (РЗП 60 000 кв. м) от общо седем зони. 
Във Враца е реализирана първата пешеходна зона в България през 1974 г. Настоящата реконструкция е първата цялостна ревитализация на това пространство за 50-годишното й съществуване. 
Макар и пъстър пъзел от различни по време и стил намеси, централната градска част на Враца е запазила своята историческа памет, самобитност и е организирала изявени по характер пространствено - функционални зони. Настоящият проект изцяло запазва така оформените функционални ядра, но ги ревитализира като материална база, доразвива, допълва и социализира като идея. 
 
Архитектура, дизайн, функционалност
Визуализирането на посоките на движение на пешеходния поток логично подведе архитектурното решението в линеен растер, преминаващ както през площадите, така и през търговските улици и парковете. Следвайки времевите наслагвания, настоящите пешеходни потоци и функционални звена и базирайки се на очакваните бъдещи потребности, които ще се интегрират в центъра на града, символиката от преплитащи се линии е свързана с триединството ”Минало, Настояще, Бъдеще”, а самата концепция е стилизирано дърво.
Корените са миналото, а за гр. Враца те са много дълбоки и началото им се свързва още с легендарното тракийско племе трибали и шестото хилядолетия пр. Хр. Времето щедро е обагрило историята на града с личности и събития оставили своя отпечатък именно в централната градска структура. Преплитащи се линии в областта около пл. Христо Ботев, парка и паметника на Васил Левски изобразяват дълбоките и силно разклонени корени на миналото на града. Оформени са нови места за срещи, отдих и културни изяви на фона на уникалния природен контекст - величествените върхове на Стара планина.
Настоящето е подчинено на обслужващите функции - търговия, забавления, рекреация, информация. Това може да бъде изобразено със ствола на дървото, там където е съсредоточен най-интензивният и жизненоподхранващ поток. Като такава във времето се е оформила ул. Никола Войводов и това е причината в настоящия проект да бъде запазена функцията й на търговска улица, но силно наситена с елементи на градския дизайн, които да осигурят общодостъпна среда за търговия, услуги, рекреация, срещи, занимания за деца, изкуство и тн. 
Короната е най-младата и бързо развиваща се част на всяко дърво. Като такава проектът припознава зона 1. Това е бъдещето, там, където двата площада и линейният участък между тях, дават най-широко поле за интегриране на нови - подобни на съществуващите и нови - неизползвани до момента функции и структури. Реализацията на тази зона тепърва предстои.
 
Строителство и технологични показатели 
Концепцията за реконструкция на централна пешеходна зона на гр. Враца е съобразена и обвързана със спецификите на града и неговия център, изцяло се запазват културно - историческите и архитектурно - естетическите репери на средата. Всички зелени и водни площи са обновени и дообогатени.
Новата настилка е в натурална бежово – сива гама. Линейните растери позволяват безпроблемното съчетаването на цвят, осветление и водоотвеждане. Осигурена е достъпна среда за хората в неравностойно положение и са разработени нови функционални ядра за пълноценното им социализиране.
Преосмислена е цялостната осветителна и светлинно - информационна мрежа на централната градска част в няколко посоки. Първата посока е въвеждането на енергоспестяващо осветление. Втората посока е равномерно и целенасочено разпределение на осветителните тела по вертикала и хоризонтала. Въвеждането на различни височини за градските осветителни тела, използването на вградено в настилката LED и точково декоративно осветление обогатява нощните сцени в градския център, а това е причина за повече жизненост в денонощието.
Максимално са запазени съществуващите зелени площи, които се допълват и обновяват с подходяща растителност, така че да се гарантира своеобразна цветност през всички сезони. Заложени са нови ландшафтни намеси особено в преослънчените открити пространства и изоставените ареали.
Съществуващите водни площи са ревитализирани, съчетани с интерактивни и арт инсталации. Увеличен е броя на чешмите в резултат на покриване на оптимални разстояния помежду им.
 
Ключови качества на проекта
Проектът формира нови места за отдих, социални контакти, културни дейности, общоградски събития, паркиране в близост, подходи и съхранение на велосипеди, достъпна и обезопасена среда, спорт и рекреация, занимания за деца, хранене, забавления и други обслужващи функции. Това цели промяна в схващането за конкретния ареал, като всяка зона според функцията си е наситена със съответните елементи на градския дизайн, които са разработени в серия и естетически обвързани към общата архитектурна визия.
Разработването на цялостна концепция цели повишаването на стандарта на живот на местното население, създаване на нови социални и културни средища, интегриращи локалните традиции и занаяти с национални и международни практики. Това е еднакво силен притегателен център, както за жителите, така и за посетителите на Враца, за хора от всякаква възраст, социален статус и интереси. С настоящия проект се цели откриване на нови посоки в икономическото и евроинтеграционно развитие за прилежащия социум чрез осъвременяването и съживяването на градския център, създаване на междукултурни мостове и популяризиране на националната и местна идентичност с нови европейски и световни методи.
 
Непрекъснатостта и динамиката на преплитащите се линии метафорично дефинират ДЪРВО, с неговите корени, ствол и корона като еднозначен символ на триединството „минало, настояще, бъдеще“. Тези символи кодират индивидуалната матрица на концепцията за реконструкцията на централната градска част на гр. Враца, олицетворяваща глобално ДИНАМИКАТА НА ГРАДСКОТО РАЗВИТИЕ.