СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени сгради > ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА САЛАТИ, ГОТОВИ ХРАНИ И КОНСЕРВИ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА САЛАТИ, ГОТОВИ ХРАНИ И КОНСЕРВИ

ИНВЕСТИТОР:

ИПСИ-1 ЕООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Димитър Данаилов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МСК АД

АРХИТЕКТ:

Кондера ЕООД / Атанас Узунов - Архитаб

АДРЕС:

с. Гара Елин Пелин
ИНФОРМАЦИЯ

Целта на Проекта е изграждане на ново предприятие за производство на салати, готови храни и консерви, които да отговарят по качества на критериите на европейските и световни пазари в хранително-вкусовата промишленост.

Сградата е построена на територията на Гара Елин Пелин, община Елин Пелин находяща се в Софийска област и представлява част от развитието на Индустриален Парк София Изток (ИПСИ) обслужващ главните международни коридори на страната, както и основните артерии на град София.

Проектът е изграден върху имот с площ 20 133кв.м.  с разгъната застроена площ РЗП 9 433,87 кв.м. и граничи с три улици- от изток, север и запад, като по южната му граница минава  въздушна електропроводна линия 110 kV, която е реконструирана през 2009 г. с възложители „НЕК“АД и „ИПСИ“ АД.

Предприятието представлява едноетажна сграда, разположена в центъра на имота, заобиколена от всички страни с алеи (улици) позволяващи еднопосочно движение на тежкотоварни камиони и вътрешен електротранспорт. В проекта са изпълнени производствени, технологични, обслужващи и административно битови зони необходими от функционионална гледна точка.

Броят на целогодишно наетия персонал е общо 95 работника, като в администрацията има общо 15 работни места.

Сградата е със самостоятелен воден център, който съдържа 3 броя водни резервоари, всеки от които помества 100м3 вода позволяващ 24 часов непрекъснат процес на производство.

С цел улесняване на експлоатационния процес е изградена централизирана система за сгъстен въздух необходима на машините и съоръженията в фабриката.

За осигуряване на електричеството в предприятието е предвиден трафопост, разположен извън сградата, в рамките на имота с мощност 2 MW и трансформатори на ABB тип “Екодизайн“ с намалени експлоатациони загуби в съответствие със съвременните изисквания на европейските директиви.

По отношение на строителните материали са заложени възможно най-съвременните решения в съответствие с  изискванията на Закона за храните и Наредба 1 от 26.01.2016 г и добрата производствена практика (в т.ч. добрата хигиенна, лабораторна и микробиологична практика) както и Регламент ЕС № 852/ 2004 на Европейския Парламент и Съвета 29 април 2004. Например за стените и окачения таван са използвани термопанели позволяващи влажно почистване, термопанели с пожарна безопастност EI 120 минути в съответните зони, сегментни термоизолирани,метални еднокрили и двукрили бързи и летящи врати оборудвани със система за контрол на достъпа, товарните рампи са с гумени „ръкави с цел висока енергийна ефективност на сградата и ножични нивоизравнители за постигане на оптимално товаро-разтоварно обслужване, както и 100%  LED осветление в фабриката, киселинно устойчива настилка на „SIKA” по коридорите,  санитарно- хигиенните и производствени помещения. По отношение на силовата електроинсталация са използвани материали на АББ, а за крайните елементи оборудване на “Legrand”. В допълненение на това е изградена е система за видеонаблюдение съвместяваща охранителни и  котролно целеви функции.

В допълнение на гореспоменатото проекта е абсолютно независим от екологична гледна тока, т.к. в границите на имота е изградена съвременна площадково-филтърна система с възможност за дистанционно наблюдение и управление.

ПРИЛОЖЕНИЯ: