СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени сгради > ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА АПТЕЧНО ОБОРУДВАНЕ, ГР. КУКЛЕН

ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА АПТЕЧНО ОБОРУДВАНЕ, ГР. КУКЛЕН

ИНВЕСТИТОР:

ЕЙЧ РИТЕЙЛ АУТОМЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ ООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Борис Алексиев, инжл Тенчо Терзиев, БТ Дизайн ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Бараж Груп ООД

АРХИТЕКТ:

арх. Георги Стоянов, Архитектурно дизайнерско студио ЕООД

АДРЕС:

гр. Куклен, Община Пловдив
ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО: 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА: ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ И АПАРАТУРА ЗА ТЪРГОВСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ в УПИ XXV - 011525.372- производствена и складова дейност, Масив 011, местност "Капсида", землището на гр. Куклен, Община Куклен, област Пловдивска
 
Обща част
Проектът се реализира в имот, част от проекта „Тракия икономическа зона“ в гр. Куклен, УПИ XXV - 011525.372 - производствена и складова дейност, масив 11, по плана на ПТЗ Куклен, Община Куклен
 
Проектът се разработва на базата на одобрена от Възложителя идейна концепция и Идеен проект от Община Куклен, технологично задание и задание от Възложителя, геодезическо заснемане, геоложко проучване, архитектурно проучване, становища и разрешителни от компетентните инстанции. УПИ е с обща площ от около 30 дка.
Инвестиционната програма на Възложителя включва поетапно изграждане на производствени сгради, като предмет на настоящият идеен проект е проектиране на  Първия етап - Производствена сграда №1. Предвижда се през следващите години да се проектира и изгради  разширение на производствената сграда, за което е предвидено място на терена, източно и южно от настоящия проект. Предприятието ще произвежда части и компоненти за влагане в мебелната индустрия, предимно с експортна ориентация на готовата продукция.
 
Градоустройствени параметри.
За ПИ има влязъл в сила ПУП с регламентирано свободно застрояване, КИНТ -2,5 , Пл. мах.=80,0%, Озeл. мин > 20% и височина на застрояване: мах -1 / 3 ет. – 15,0м. с отреждане за Предимно производствена дейност.
 
Ситуационно решение – Общо описание
Сградата представлява единна блокова структура, ориентирана успоредно на регулационните линии, като е предвидена етапност за строителство в свободната част на имота. В северната част на имота, в близост да главния вход, ще се разположи паркинг за служители и работници. Главното влизане на служебните автомобили и товарния транспорт се извършва от същата страна, през контролиран с автоматична врата вход. 
Главната офисна част е разположена в обема на производствената сграда. Пред сградата ще се оформи паркова зона и паркинг зона за леките автомобили на ръководния състав, до който ще се достига през контролирания вход.
Главният вход за работниците е организиран през турникет от основния паркинг и самостоятелен вход в сградата. Към социалната зона в производствената сграда са развити - съблекални, WC, душове, столова за хранене и почивка, както и други обслужващи анекси.
Офисната част е достъпна през самостоятелен  вход, като на втория етаж са офисите на администрацията, а на третия етаж е проектирана изложбена зала. Предвидено е приемно фоайе на партерното ниво със стълбище, обслужващо трите етажа. На второто ниво ще се разположи ръководната администрация на предприятието с офиси на различните отдели, копирен център,  сървърно, санитарни помещения, чистачно, зали за срещи и кухненски кафе - бокс. На третия етаж ще се разположи и малък апартамент за настаняване на гости на фирмата. 
На етажите са разположени още санитарни възли за персонала, а за работниците от производството са предвидени допълнителни санитарни възли, с максимално разстояние до тях от 75,0м. От социално битовата част е осигурен директен достъп до производствената част на обекта, както и от административната – чрез метално стълбище в средната зона на етажа, както и през стълбищната клетка при докинг зоната. В склада е предвиден малък експедиционен офис с две работни места, с преддверие за обработка на документи от шофьори. Под двете стоманобетонови стълбища са предвидени помещения за чистачен инвентар и санитарен възел за шофьорите на камиони. Поз южното евакуационно стълбище е разполозено помещение за помпи към ВиК мрежата. От южната страна е предвидена покрита с козирка зона за доставката на металните заготовки, както и за съхранение на скраб.
 Етажите ще се обслужват от две служебни евакуационни стълбища, както и от товаро-пътнически асансьор, който се ползва и от хора с увреждания..
Производствената сграда е разположена зад административната част, с която контактува чрез топла връзки и на фуга, поради различния тип за изпълнение на конструкцията. Съставена е от три основни сектора – Цех за производство в централната част с машинна зала и зала за боядисване, към която е предвиден склад за бои, зони за асемблиране - разположени в триетажната част на сградата, както и склад за готова продукция със зона доставки и експедиция. Предвидена е и зона за техническо обслужване – енергиен център с ГРТ, компресорно помещение, помпено и WC. На третото открито ниво са разположени системите на котелната и охладителната инсталация, които ще бъдат захранени с природна газ от централната мрежа в района. 
В предприятието на първия етап ще работят общо 15 души административен персонал и общо 50 работници на една смяна за денонощие, от които 50% мъже и 50% жени. Предвидени са необходимите санитарни помещения за обслужване на работниците, съгласно нормативните изисквания. 
Конструкция – Общо описание
Производствената сграда ще се изпълни със сглобяема стоманобетонна конструкция  –  колони върху единични фундаменти и бетонови рамбалки, надъжни  греди и столици, съответно на голяма ос 18,00м, както и 6,00м/12,0м – малка ос.  Покривът е изпълнен с послоен монтаж на профилна ламарина 150мм, два слоя минерална вата “Fibran”– 16см / 100+60mm / и PVC мембрана – 1,8мм на “Flagon”.
Концепцията за стените на производствената сграда предвижда цялостно опаковане на всички външни повърхности – фасади чрез монтаж на PIR панели – 120мм с REI-30. Предвижда се прилагане на фасадна дограма “Reinaers” CS 77, с Цвят RAL 7016 и стъклопакети с подобрени показатели. Предвидени са цокълни панели с вградена топлоизолация по цялата периферия на сградата, като топлоизолацията слиза до различни дълбочини, в зависимост от прилежащия терен, за прекъсване на топлинните мостове към основата на сградата. Панелите достигат до кота +1,00м, а върху нея стъпват леките панели.
Ще се изпълни окачена вакуумна канализация за отвеждане на дъждовните води от покрива на сградата за производственото хале и гравитачна инсталация за триетажната сграда, с хоризонтален клон в северна посока посока и водосточни вертикали към площадковата канализация, а в двата края на уламите и през ос на североизточната и югозападната фасада, както и в средната улама ще се изпълнят и аварийни преливници през борда. 
Сградата е осигурена с евакуационни изходи отвеждащи навън при извънредна ситуация. Стените за отделяне на производството от обслужващите помещения и склада ще се изпълнят от сертифицирани панели от МВ, с REI-120, поради различните класове по функционална пожарна опасност на съседните помещения. 
Вратите между складовите зони и цеха ще се изпълнят с бързи врати, дублирани с пожароустойчиви пълзящи автоматични врати REI 90, свързани с ПИЦ и задвижвани чрез електромагнит. 
Изолационни работи
За изолация на покривите са предвидени топло и хидроизолация съгласно Наредба 1/99г. Задължително условие е материалите да бъде устойчиви на атмосферни въздействия без допълнителни повърхностни обработки. Под топлоизолацията да се постави пароизолационно фолио. Върху покривната ламарина се поставя двуслойно 100 + 60мм минерална вата с различен деформационен модул, а за формиране на наклоните към воронките в халето са предвидени скатни столици, а в триетажната сграда се изрязват клинове при уламата. Всички бордове се покриват с ламаринени шапки, които препокриват и застъпват хидроизолацията върху бордовете – по детайл. 
При започване на работата по изолациите на покрива, да бъде уведомен проектанта, за изясняване на технологията на изпълнение. 
 
Пожарна безопасност
……………………………
 
Решения за достъпност
Обектът не е свързан с масов достъп в урбанизирана територия, а характерът на производството не предполага възможност, за назначаване на хора с увреждания в производствената част. Проектът предвижда всички изискуеми мерки за присъствие на хора с увреждания, във връзка с възможността за присъствие на посетители или офисен персонал, като са предвидени  паркоместа за ползване от хора с увреждания на паркинга  – общо 2 бр, за общо – 40 бр.  паркоместа – Чл.16, т.2, с ширина и дълбочина, съгласно Наредба №8, фиг.19. Паркоместото ще се означи с пътен знак Д-21 и ще се маркира с пътна маркировка и международния знак за хора с увреждания. Пред входа на офисната сграда, както и по достъпния маршрут са предвидени плавни преходи в тротоарите с максимален наклон, по малък от 3%, за достъп до фоайето и вътрешността на сградата, а на второто ниво е предвиден необходимия санитарен възел. 
 
Забележка:
Изпълнителят е длъжен да съгласува всички материали и изделия с Инвеститора и проектанта преди поръчката им.
 
МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕНЕРГИЙНА НЕЗАВИСИМОСТ
 
В концепцията на сградата бяха заложени и изпълнени редица мерки, насочени към значително намаляване на енергийното потребление, а в определени ситуации и пълно изключване на външната енергийна зависимост на сградата. В това число бяха предвидени значително завишени показатели на коефициентите на топлопреминаване през външните повърхнини на сградата – фасадни стени и покриви. Предвид ориентацията на сградата спрямо географските посоки, както и разположението на триетажната сграда с офиси и зони за фин монтаж – със западно изложение, бяха редуцирани външните остъклявания до минимум, с оглед намаляване на топлинните загуби, а необходимото осветление за нормална работа се компенсира с лед лампи, с характеристики на естествено осветление, захранвани от фотоволтаична система на покрива на сградата. Сградата е съоръжена с котелна инсталация за отопление на газ, за включване в екстремни ситуации през зимата, но основната ОВИК система работи с електричество и също се захранва от покривна ФЕЦ. В сградата е предвидена система за нощна вентилация, която в сезоните с високи температури осъществява нощна вентилация и охлаждане на помещенията, като така редуцира до минимум нуждата от дневно охлаждане. В производствената зона беше предвидено горно осветление, оразмерено по начин, да сведе до минимум или изобщо да изключи използването на изкуствена светлина за осветяване на работната зона в дни с достатъчна външна осветеност.
 
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:
 
ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА: 
 
Застроена площ - 8 030.00 кв.м.
Застроена площ втори етаж: - 1 777.00 кв.м
Застроена площ трети етаж: - 1 777.00 кв.м
Разгъната застроена площ - 11 584.00 кв.м
 
Категория на обекта по ЗУТ: - ІV-та “e”
/ Видовете строежи от четвърта категория, буква „в“ са производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 50 до 100 работни места включително и съоръженията към тях /
 
ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ:
 
ПРОЕКТНИ ЗА ЕТАПНОТО РЕШЕНИЕ :
- Плътност -30,00%    -КИНТ - 0,33
- Н корниз - до 11,20м      -Озеленяване - > 20,0%    
- Отреждане -Производствена и складова дейност