СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Търговски сгради > СПЕЦИАЛИЗИРАН МАГАЗИН ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ ПРАКТИС, ГР. ПЛОВДИВ

ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

СПЕЦИАЛИЗИРАН МАГАЗИН ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ ПРАКТИС, ГР. ПЛОВДИВ

ИНВЕСТИТОР:

Мегадом ООД, град София.

КОНСТРУКТОР:

инж. Борис Алексиев, инж. Тенчо Терзиев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД

АРХИТЕКТ:

арх. Георги Стоянов Архитектурно дизайнерско студио ЕООД, Пловдив

АДРЕС:

гр. Пловдив
ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩА ЧАСТ
Проектът е изготвен на базата на допускане от Община Пловив, становища от компетентните инстанции, задание за проектиране от Инвеститора, документи за собственост и геодезическо заснемане. Настоящият проект за УПИ ХII – 669 за обществено обслужване от кв. 24 по плана на град Пловдив, Община Пловдив, се разработва като Комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ въз основа на договор за проучване и проектиране и допускане – 19ОА-1302/ 06.06.2019г. от Община Пловдив.
Проектът  обединява УПИ ХII-640 - за обществено обслужващи дейности, УПИ ХV за обществено обслужващи дейности и УПИ ХVI-121 за обществено обслужващи дейности, в един имот, при запазване на действащите градоустройствени параметри за застрояване, както и не променя схемите за инфраструктурно захранване и обслужване на имота.
Като изходни данни за проектирането са ползвани:
- Техническо задание от инвеститора;
- Всички приложени документи: скица на имота, документ за собственост, протоколи, разрешителни писма и други;
- Действащите нормативни и проектни документи - наредби, правилници и др.
- Данни от геодезическото и комуникационното заснемане на площадката.
 
СИТУАЦИЯ
Имотът е разположен на главна градска пътна артерия - бул. България и се намира в непосредствена близост до други търговски обекти.
Транспортният достъп до новия УПИ, в окончателният му вариант – след изпълнение на разширението на бул. България, ще се извършва посредством бъдещо локално пътно платно, успоредно на главния път, като входът към паркинга ще се извършва от южната страна на имота, както и от обслужващата улица от изток. Към момента не е реализирано планираното разширение на бул. България в тази му част, като не е изпълнено и локалното платно. Ситуационното решение е съобразено с бъдещото разширение, като предлага нулев вариант – временно решение, с вход от същата страна на имота, като площта от имота, попадаща в бъдещото разширение на булеварда и е извън границите на УПИ  устроен е като временен паркинг – по отделен проект и процедура в район „Северен“ - за временен обект. Така пред сградата  се оформи по голям паркинг за посетители.
При стартиране на работата по разширение на булеварда, временният паркинг ще бъде премахнат.
В имотът  се реализира „Специализиран магазин - Склад за търговия на едро и дребно с промишелни стоки“, с прилежащи към него малки магазини за търговия с промишлени стоки, ресторант на самообслужване, битови и административни помещения, покрит паркинг за посетители и открити паркинги. 
Предвижда се  покритият паркинг зад сградата да се преустрои за временен склад за едри материали, до реализацията на разширението на булеварда и премахването на временния паркинг. След премахването на временния паркинг, складът ще бъде премахнат и помещението ще започне да изпълнява функцията, за която е проектирано – покрит паркинг. 
В имота са предвидени паркоместа за общо 164 леки автомобила, като паркингът зад сградата ще се използва за зареждане на обекта в извън работно време.
Позицията на сградата е съобразена с всички нормативни изисквания, отразени и в част ПУП, както и с необходимите отстояния от границите на имота, които да позволят достъп на пожарни автомобили в случай на необходимост.
Главният вход към приемната част за клиенти е позициониран на южната фасада на магазина с директен достъп от паркинга, както и с директен изглед към автомобилният трафик от булеварда.
Покритият паркинг разполага с два входа (изхода) за достъп. Влизащите автомобили имат достъп от западния вход , а напускането се осъществява от изток и през второстепенната обслужваща улица – към бул. България. Входовете от изток и запад са оборудвани със секционни врати, за затваряне на паркинга. Осигурена е директна връзка между покрития паркинг и магазина, за товарене на криентски автомобили.
 
КОНСТРУКЦИЯ
Сграда е изпълнена  със сглобяеми стоманобетонни елементи. Стоманобетонните колони са фундирани  върху единични монтажни чашковидни стоманобетонни фундаменти, замонолитени в долна стъпка.
За покрива е приета монтажна стоманобетонова покривна конструкция, състояща се от главни и второстепенни греди, върху който се монтира стоманена трапецовидна ламарина с послоен монтаж на минерална вата 160мм и PVC мембрана Flagon-1.8mm.
Обемът от сградата по южната фасада, предназначен за офис-търговски площи и столовата е изпълнена по традиционен монолитен начин, като са използвани следните материали: бетон клас В25 / 35 и стомана АI и AIII.  Конструктивната схема на сградата е скелетна безгредова с колони и стоманобетонни шайби. Вертикалните товари се предават от безгредови безкапителни плочи на стоманобетонните колони и шайби.  Междуетажните подови конструкции представляват гладки непрекъснати плочи подпрени непосредствено върху колони, най-голямото разстояние между които е 815см. Дебелината на плочите ще бъде около 28 см.
 
ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
Сградата е функционално разделена на две основни „тела” – складово - търговска част с прилежаща касова зона, и интегрирана административна част на второ ниво – с ресторант на самообслужване и офисно битова част, както и отделен блок, поместващ в себе си покрития паркинг с осигурен директен достъп към специализирания магазин – склад.
На партерното ниво на обекта се разполага зона за стилажно съхранение и търговия с промишлени стоки. Организацията на складиране на стоките позволява на клиентите търговия на едро и дребно. На партерното ниво, към входната зона, са разположени и няколко по малки търговски обекта за търговия с промишлени стоки, тоалетни за клиенти и обслужващите помещения – ГРТ и КСК.
На второ ниво на кота +4.00 се помещават административната зона на обекта и ресторанта на самообслужване, които са разделени посредством фоайе.  В административната част са предвидени – офис за управител, санитарно-битови помещения, оразмерени за броя работници в магазина (21 мъже и 24 жени), офисна част за 4 души административен персонал, както и зала за почивка. За нуждите на обекта се предвиждат помещения за сървър и архив. 
Столовата се състои от зона за хранене - с капацитет 100 души и зона за приготовление на храна. Функционално тази зона е разделена на помещения за издаване на храна, кухня за нейното приготовление с прилежащо помещение за мръсни съдове, зона за подготовка на продукти, склад, съблекални за персонала с душ и тоалетна, стая за почивка и офис за управител.
Вертикалната комуникация между отделните зони се извършва посредством основното стълбище, а етажа разполага и с второ евакуационно стълбище, както и с асансьор, позволяващ зареждането на продукти в склада към кухнята. Асансьорът се ползва и от хора с увреждания за достъп до етажа.
На съответните места по ограждащите фасадни стени са разположени изходи за евакуация в случай на нужда, оразмерени съответно стандартите, описани в част Пожаробезопасност.
 
ФАСАДНО ОФОРМЛЕНИЕ
Външната фасадна облицовка е изградена от фасадни минералноватни панели с дебелина от 150мм, монтирани хоризонтално с различни цветове по RAL в зависимост от местоположението си и фасадната концепция.  Завишената дебелина на панелите е с цел повишаване на енергийна ефективност, за поддържане на оптимален и постоянен температурен комфорт през различните сезони. Бордът на покрива е изпълнен с ламаринена профилна окомплектовка.
Външната облицовка при централната зона на магазина е завършена с композитни алуминиеви панели, което  отделя визуално основният вход от останалата част на фасадата.
Южната фасада е изпълнена с алуминиева окачена фасада Еtem Е85, като частично тя е покрита със слънцезащитни ламели в горната си част за предотвратяване на нежелано ослънчаване. Транспортните врати са с  автоматично задвижване.
На съответните места по фасадите са  монтирани  рекламни билбордове, както и лого на фирмата. Цветовете на материалите са обозначени по чертежите.
Над главният вход като акцент по цялото протежение на централния обем на сградата е  обособена козирка, която е  изпълнена  от стоманобетон и облицовка с композитен материал. 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:
 
Площ на имота - 11 368 кв.м
Застроена площ - 7 130  кв.м
Разгъната застроена площ - 7 626 кв.м
 
Категория на обекта, съгласно ЗУТ: -  III-та „в”
 
НОРМАТИВНИ ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ:
 
- Плътност - 80% - Кинт - 3,0
- Н корниз - до 10,00м. - Озеленяване - 10%
- Отреждане - Ц1 (за общественообслужващи  дейности )
 
 
ПРОЕКТНИ ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ:
 
- Плътност - 62% - Кинт - 0,66
- Н корниз - 9.50м. - Озеленяване - 10%
- Отреждане - Ц1 (за общественообслужващи  дейности )
 
ИЗГОТВИЛ
арх. Георги  Стоянов