СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради с елементи на "зелена" архитектура > УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ В АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ СОФИЯ

СГРАДИ С ЕЛЕМЕНТИ НА "ЗЕЛЕНА" АРХИТЕКТУРА

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ В АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ СОФИЯ

ИНВЕСТИТОР:

Фондация Америка за България; Програма Американски училища и болници в чужбина (ASHA) на Американската агенция за международно развитие (USAID); Американски колеж в София.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Геострой АД

КОНСТРУКТОР:

инж. Мария Абаджиева, инж. Недялко Тонев, инж. Силвия Стойнова, инж. Йордан Атанасов

АРХИТЕКТ:

Tom Celli/Celli-Flynn Brennan Architects & Planners, арх. Димчо Тилев, Тилев архитекти ООД

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

Реконструкция, основен ремонт, преустройство и пристрояване на съществуваща сграда на „Американски колеж София“, ПИ № 68134.4090.440, кв. 1 на м. в.з. „Американски колеж“, р-н Младост, гр. София

Кратко описание на обекта

Проектът представлява реконструкция на две съществуващи сгради на Американски колеж София – Острандър Хол и Уитъкър Аудиториум, както и пристрояването към тях на нов корпус и две свързващи крила. Предмет на проекта е и прилежащата на сградите паркова среда с нейните елементи. Резултатът е съвременен образователен комплекс, в който съществуващите и новите сгради са хармонично интегрирани, и който подчертава отличителното и автентично усещане за място, което кампусът на колежа притежава.

Острандър хол

Сградата бе основно ремонтирана, като се запазиха и възстановиха всички ценни елементи с историческа и художествена стойност. В Острандър Хол са поместени основните административни офиси на колежа и представителна заседателна зала. На партера е възстановено главното фоайе на сградата в оригиналната си височина и при запазване на характерните детайли на тавана. Особен интерес представлява приземния етаж – там е разположен т.н „мейкър спейс“ - група помещения със съвременно оборудване която включва лаборатория по роботика, аудио-визуален център, лаборатория по 3d принтиране и прототипиране както и „фаб-лаб“ работилница. Проектът осигури достъпна среда в сградата и реализира редица мерки за енергийна ефективност без да се засягат оригиналните фасади.

Уитъкър Аудиториум

Сградата е основно реконструирана и се превърна в съвременна многофункционална зала. Реализирано е укрепване на носещи елементи и фундаменти съобразено с увеличените натоварвания. При реконструкцията автентичните рамки и второстепенни греди от конструкцията на залата бяха не само запазени, но и изявени в новия интериор. Реализирана е телескопична трибуна, чрез която залата лесно може да се трансформира от амфитеатрална зала в зала с равен под. В съвременния интериор на залата са интегрирани редица акустични решения. Зоната на сцената също е напълно трансформирана – реализиран е нов архитектурен портал, нова главна завеса, нов мек портал, подемници за декори, ново сценично осветление и озвучаване, както и съвременна мултимедийна система за  прожектиране. В нивото под залата е изграден фитнес център, както и необходимите технически помещения.

Нов корпус

На партерното ниво е разположена новата училищна столова, като нейното пространство е свободно от колони с цел да може да се използва и за най-различни други прояви. На второто ниво е разположен учебния център, който съдържа училищната библиотека, центъра за писане, компютърни лаборатории, конферентна зала. В средата на това ниво, е разположено и училищното кафе. Сутеренното ниво съдържа складовете и обслужващи помещения за кухнята, както и технически помещения, които са общи за целия комплекс.

Външен открит театър Лин и Линда Дафт

Прилежащата на сградите паркова среда е обновена и обогатена с нови зелени площи и растителност, тераси за почивка, нови алеи и места за сядане, сервизен подход с рампа за доставки. Построен е нов Външен открит театър на името на Лин и Линда Дафт.

В проекта са използвани множество инивативни технологични решения, който включват: стоманобетонни конструкции с напрягане след бетонирането за реализирането на подови конструкции с големи подпорни разстояния, термопомпена климатична система с възстановяване на отпадната енергия и с интегрирани модули за производство на битова гореща вода, вентилация с енталпийна рекуперация, „дисплейсмънт“ вентилация, BMS система и др. Сградата получи LEED GOLD сертификат от U.S. Green Building Council.